หลักการ

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

The 1st Undergraduate Student Conference

at Udon Thani Rajabhat University, Sampraw Campus.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสารวิทยาการ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา รวมทั้งนำเสนอความรู้และผลงานวิจัยสู่สังคมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รูปแบบการประชุมวิชาการ

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ (Invited Keynote Speakers), การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)