แบบบรรยาย

รับบทความวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้ส่งบทความวิจัยจะต้องอธิบายรายละเอียดของงาน และผลการวิจัยที่เป็นผลงานของตนเองพร้อมบทคัดย่อความยาวสูงสุด จำนวน 6 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบไฟล์ *.doc มาที่อีเมล conference.sciudru@gmail.com

รูปแบบการจัดเอกสาร

กำหนดการสำคัญ

  • วันสุดท้ายการส่งบทคัดย่อ                           7   เมษายน  2561
  • วันสุดท้ายการส่งบทความฉบับสมบูรณ์      18  เมษายน  2561