แบบโปสเตอร์

กำหนดขนาดโปสเตอร์ 80 x 120 ซม.

 

ดาวน์โหลดไฟล์ Template 

สามารถส่งโปสเตอร์ที่จะนำเสนอมาที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

หรือที่อีเมล conference.sciudru@gmail.com