ติดต่อ

ดร.จุฑารัตน์  กลิ่นแก้วณรงค์   โทรศัพท์มือถือ 081-5928768

หรือ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 042-211040 ต่อ 1201-2

หมายเลขโทรสาร  : 042-341615