รายชื่อแบบบรรยาย

รายชื่อบทความวิชาการ แบบบรรยาย (ไฟล์ PDF)

  1.  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
  2.  กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  3.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  4. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
  5. กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ