Author Archives: watchphum pechsangsai

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Published by:

110094266_324893035311610_7177746372596796473_n

เว็บไซต์ข้อมูลการแข่งขัน/ประกวดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คลิกที่นี่..

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ได้ที่นี่…

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้ห้องปฏิบัติการ

Published by:

88246842_1430713023754792_3266432292007968768_n

88344319_2728534677201076_3017987387625046016_n

 

วีดีโอแนะนำการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

Published by:

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
รอบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
รอบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562

https://ent.udru.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14 ประจำปี 2561

Published by:

2.2-HELP-STUDENTS-TO-GRADUATE-SCHOLARSHIP14มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2562
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2563

โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

หากต้องการดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จากลิ้งด้านล่าง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
เบอร์ตรง 0-2247-9547
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***
คลิก>>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2562
คลิก>>> ดาวน์โหลดขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชประวัติรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี

Published by:

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 
(พ.ศ. 2394-2411)
ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๓๔๗ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี
เมื่อเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรงเป็นพระราชชนนี
ขณะทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ สมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็ตสวรรคต จึงทรงดำรงสมณเพศต่อมาจนตลอดรัชกาลที่ ๓

ในสมัยที่ทรงพระผนวช ทรงศึกษาพระธรรมปริยัติธรรม ทรงเชี่ยวชาญรอบรู้ในพระไตรปิฎก และทรงแก้ไขปรับปรุงวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัด มีภิกษุสามเณรปฏิบัติตาม เกิดเป็นพระสงฆ์คณะธรรมยุต

นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่ เช่น ภาษาอังกฤษ ดาราศาตร์ เป็นต้น
ทรงรับอัญเชิญจากพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ทั้งปวง ให้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๙๔
พระบรมราโชบายในการป้องกันอธิปไตยของชาติ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงเวลาที่ประเืทศชาติเริ่มเผชิญกับประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่เข้ามาแสวงหาอาณานิคม มีอังกฤษและฝรั่งเศส เป็นต้น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องทำสัญญา ทางพระราชไมตรีตามเงื่อนไขใหม่ที่ชาติมหาอำนาจเป็นฝ่ายกำหนด
ในพุทธศักราช ๒๓๙๘ ทรงทำสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับชาติอังกฤษเป็นชาติแรก รู้จักกันในนาม “สนธิสัญญาเบาริง” หลังจากนั้นได้ทรงดำเนินนโยบายเปิดสัมพั นธภาพกับชาติมหาอำนาจอื่นๆ ทั้งในยุโรปและอเมริกา โดยใช้สนธิสัญญาเบาริงเป็นต้นแบบ
การทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับชาติต่างๆ เหล่านี้ จำต้องเสียเปรียบทางการค้าและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่คนในบังคับของชาตินั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อแลกกับความอยู่รอดของชาติเป็นสำคัญ
ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการทูตสมัยใหม่โดยส่งราชทูตอัญเชิญพระราชสาส์นไปเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๐ และส่งราชทูตไปเฝ้าฯ พระจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ แห่งฝรั่งเศส เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๔
การปรับปรุงชาติให้ทันสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชาติให้ทันสมัย โดยรับศิลปวิทยาการและวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับปรุงสังคมวัฒนธรรมตามที่เหมาะสมที่ควร เช่น
การศึกษาภาษาอังกฤษ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ภรรยามิชชันนารีเข้ามาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแก่กุลสตรีชาววัง เมื่อพระราชโอรส พระราชธิดา ทรงเจริญพ ระชันษา ทรงจ้างนางแอนนา เลียวโนเวนซ์ มาเป็นพระอาจารย์ถวายการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และวรรณคดี และยังทรงสนับสนุนให้มิชชันนารีอเมริกันตั้งโรงเรียนสอนแก่ราษฎรชาวบ้านด้วย
ทรงแก้ไขธรรมเนียมข้าราชบริพารสวมเสื้อเข้าเฝ้าฯ 
ข้าราชบริพารแต่ก่อนเมื่อเข้าเฝ้าฯไม่มีธรรมเนียมสวมเสื้อเข้าเฝ้าฯ ทรงพระราชดำริว่า “ประเทศอื่นๆ ที่เป็นประเทศใหญ่เขาก็สวมเสื้อหมด ทุกภาษา …ประเทศสยามก็เป็นประเทศใหญ่รู้ขนบธรรมเนียมมากอยู่แล้ว ไม่ควรจะถือเอาอย่างโบราณที่เป็นชาวป่ามาแต่ก่อน ขอท่านทั้งหลายจงสวมเสื้อเข้ามาในที่เฝ้าจงทุกคน…”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฝึกทหารอย่างยุโรป 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริให้ปรับปรุงการทหารโดยทรงเลือกทหารนอกราชการกองทัพเรือ ชื่อ ร้อยเอกอิมเปย์ เข้ารับราชการ “ทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง” หรือ “ทหารเกณฑ์หัดอย่างยุโรป” เป็นทหารประจำพระองค์ เช่นเดียวกับกองทหารเกณฑ์รักษา พระองค์ในประเทศยุโรป ภายหลังมีกองทหารที่ฝึกหัดและจัดแบบตะวันตกเพิ่มอีกสองกองคือ กองทหารหน้า และกองปืนใหญ่อาสาญวน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนอย่างใหม่
ถนนในพระนครแต่ก่อนมา เมื่อถึงฤดูฝนมักเป็นโคลนสัญจรไปมาไม่สะดวกประจวบกับ “…พวกกงสุลมีหนังสือถวายว่าเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพ มหานครไม่มีถนนหนทางที่จะขี่รถขี่ม้าไปเที่ยว พากันเจ็บไข้เนื่องๆ ได้ทรงทราบแล้ว ทรงพระราชดำริว่า พวกยุโรปเข้ามาิอยู่ในกรุงมากขึ้นทุกๆ ปี ด้วยประเทศบ้านเมืองเขามีถนนหนทางก็เรียบรื่นสะอาดไปทุกบ้านทุกเมือง บ้านเมืองของเรามีแต่รกเรี้ยว หนทางก็เป็นตรอกซอกเล็กน้อย หนทางใหญ่ก็เปรอะเปื้อนไม่เป็นที่เจริญตา…” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างถนนอย่างใหม่ขึ้น ๓ สาย ได้แก่ ถนนเจริญกรุง ถนนหัวลำโพง และถนนสีลม ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้่่าฯให้สร้างถนนบำรุงเมือง และถนนเฟื่องนครเพิ่มขึ้น ทำให้ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงอุปถัมภ์ศาสนาอื่นๆที่มีผู้นับ ถือโดยถ้วนหน้ากัน
เมื่อครั้งยังทรงดำรงสมณเพศ ทรงพระราชอุตสาหะศึกษาพระปริยัติธรรม ทรงได้เปรียญ ๕ ประโยค ทรงศึกษาวิปัสสนา ธุระในสำนักวัดสมอราย สำนักวัดพลับ จนทรงเชี่ยวชาญและยังทรงส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรได้เล่าเรียนคันถธุระ
นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิพนธ์ด้านพระุพุทธศาสนา เช่น บทสวดทำวัตรเช้า ทำวัตรค่ำ ซึ่งภิกษุสา มเณรและพุทธศาสนิกชนใช้สวดมาจนปัจจุบัน
การพระราชกุศลสถาปนาพระอาราม
พระบาทสมเด็จพระจอมเ้กล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯให้สถาปนา และบูรณะพระอารามถวายในพระศาสนาตามโบราณราชประเพณี
พระอารามทรงสถาปนาได้แก่
วัดบรมนิวาศ ทรงสถาปนาแต่เมื่อยังทรงดำรงสมณเพศ
วัดโสมนัสวิหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอุทิศพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
วัดปทุมวนาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานสมเด็จพระศิรินทราบรมราชินี
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงสถาปนาเป็นพระอารามประจำรัชกาล
วัดมกุฏกษัตริยารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็นพระอารามประจำพระองค์คู่กับวัดโสมนัสวิหาร และทรงบูรณะวัดในพระนครและหัวเมืองอีก ๔๐ กว่าวัด
พระราชดำริทรงริเริ่มใหม่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริที่เรียกว่า เป็นสิ่งทรงริเริ่มใหม่ในรัชกาลหลายสิ่ง เช่น
แบบอย่างพระพุทธรูป ทรงสอบสวนใหม่ว่ามิควรมีพระเกตุมาลา คือ พระรัศมี ซึ่งเปล่งอยู่เหนือพระเศียร และยังโปรดฯให้ทำผ้าครองเป็นริ้ วเหมือนการครองผ้าจริงของพระสงฆ์  เป็นแบบอย่างพระพุทธรูปในรัชกาลที่ ๔ สืบมา
แบบอย่างศิลปกรรมวัดหลวงวัดราษฎร์ แต่เดิมเป็นขนบนิยมทางช่างว่า อาคารสถานที่เป็นพระอารามหลวงเท่านั้นที่มีช่อฟ้าใบระกา วัดราษฎร์ทั่วไปมีไม่ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ราษฎรเฝ้าฯ รับเสด็จในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระราชกำหนดบทพระอัยการแต่โบราณห้ามราษฎรเยี่ยมหน้าต่างประตูใกล้ทางเสด็จพระราชดำเนิน หากใครฝ่าฝืนจะถูกกระสุนธนู หอกซัดพุ่งใส่ ทรงพระักรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้ราษฎรเฝ้าฯรับเสด็จสองข้างทางเสด็จพระราชดำเนินได้
การเสด็จประพาสหัวเมืองทรงเยี่ยมราษฎร
พระเจ้าแผ่นดินแต่ครั้งโบราณ เสด็จออกนอกพระราชวังเมื่อเสด็จฯไปในการพระราชสงคราม เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอารามต่างๆ และเสด็จประพาสต้นสำราญพระราชอิริยาบถ
 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร เป็นพระราชจริยวัตรเป็นแบบแผนสืบเนื่องต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถในวิชาดาราศาสตร์อย่างยิ่ง ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยปราคาเห็นได้เต็มดวงชัดเจนที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช  ๒๔๑๑ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยความสนพระราชหฤทัย
หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระนคร ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑ พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
จากหนังสือเหนือเกล้าชาวไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ 2-2562

Published by:

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ 2-2562 คลิกดาวน์โหลดที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการปีนี้ในตรีม “เดินวิ่งมาราธอน” 19-21 สิงหาคม 2562

Published by:

ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการปีนี้ในตรีม “เดินวิ่งมาราธอน”
19-21 สิงหาคม 2562

S__23330820

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

Published by:

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ขอเชิญเข้าร่วมงาน
“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม ดาวน์โหลดที่นี่
ลิงค์ สมัครกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คลิกสมัครได้ที่นี่

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Published by:

การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษษแห่งชาติ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงขอให้ สาขาและหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้โดยในแบบฟอร์ประเมิน ดังนี้

1. แบบ ทส.01 นักศึกษาทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. แบบ ทส.02  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล จำนวน 1 เครื่อง

Published by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล จำนวน 1 เครื่อง

>>>>ดูรายละเอียด<<<<