Author Archives: watchphum pechsangsai

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการปีนี้ในตรีม “เดินวิ่งมาราธอน” 19-21 สิงหาคม 2562

Published by:

ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการปีนี้ในตรีม “เดินวิ่งมาราธอน”
19-21 สิงหาคม 2562

S__23330820

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

Published by:

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ขอเชิญเข้าร่วมงาน
“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม ดาวน์โหลดที่นี่
ลิงค์ สมัครกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คลิกสมัครได้ที่นี่

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Published by:

การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษษแห่งชาติ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงขอให้ สาขาและหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้โดยในแบบฟอร์ประเมิน ดังนี้

1. แบบ ทส.01 นักศึกษาทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. แบบ ทส.02  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล จำนวน 1 เครื่อง

Published by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล จำนวน 1 เครื่อง

>>>>ดูรายละเอียด<<<<

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่มใช้ รอบที่ 1 ปี 2562)

Published by:

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่มใช้ รอบที่ 1 ปี 2562)

ที่

รายละเอียด

แบบ

หมายเหตุ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

 

Download 

แบบข้อตกลงภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ภ.มร.อด.๑

Download 

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 Download

๑๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๑๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๑๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

๑๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๑๔

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

Download 

๑๕

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๖๑

 Download

๑๖

แบบข้อตกลงภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ภ.มร.อด.๑

 Download

๑๗

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download 

๑๘

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

 

 Download

๑๙

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 Download

๒๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๒๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

 Download 

๒๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๒๔

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๕

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

๒๖

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

หมายเหตุ.- หากมีข้อสงสัยใด โปรดติดต่อ คุณชญาภา (นุช) หมายเลขภายใน 1709

ข่าวทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5th Green Industry Conference: Green Industry for Sustainable Development)” หรือ GIC5

Published by:

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5th Green Industry Conference: Green Industry for Sustainable Development)” หรือ GIC5 จัดโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) ถนนราชดำเนินนอก รายละเอียดตาม flyer ที่แนบมาพร้อมนี้

ท่านที่สนใจ โปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.unido.org/5th-green-industry-conference-sustainable-development ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

ผู้จัดการประชุมสัมมนายินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจรายใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็ก สถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม

สำหรับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และบริษัทที่สนใจร่วมเปิดบู้ทนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ กรุณาติดต่อนางสาว อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้ประสานงานการประชุมสัมมนา GIC5 ทางอีเมล์ a.harakunarak@unido.org หรือโทร 085 864 9421

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ GIC5 ครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวทุนวิจัย

โครงการ Sasin Startup Incubator by SET 2018

Published by:

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ Sasin Startup Incubator by SET 2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จเพื่อนำไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและพัฒนาระบบนิเวศน์ของสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสามารถก้าวสู่ระดับโลกได้ โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์จากทุกภาควิชาที่สอนอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Sasin Startup Incubator: Facilitator Training Day ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และ กรุงเทพฯ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตและนักศึกษาของตนเอง รวมถึงการไปสร้างทีมสตาร์ทอัพภายในสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าสู่กิจกรรม Sasin Startup Incubator: Weekend Boot Camp และ Mentorship Program ในเดือนพฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ โครงการ Sasin Startup Incubator by SET 2018 เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับทีมสตาร์ทอัพในการเข่งขันแผนธุรกิจSCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ครั้งที่ 17 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ อนึ่ง การแข่งขันนี้เป็นการพัฒนาและนำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา

ในการนี้ ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาของท่าน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://tinyurl.com/SSI2018-FacilitatorTraining รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่, สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sec@sasin.edu

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบประเมินการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ 2-2561

Published by:

Slide1

รายการเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน

- แบบประเมินข้าราชการพลเรือน (ผู้บริหาร) รอบที่2/2561
- แบบประเมินข้าราชการพลเรือน รอบที่2/2561
- แบบประเมินลูกจ้างประจำ รอบที่ 2/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร) รอบที่2/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รอบที่ 2/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน รอบที่ 2/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ทดลองปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนทดลองปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

Published by:

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ 1-2561

Published by: