Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

Published by:

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระหว่างวันที 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

Published by:

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

poster

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Published by:

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ด้วยตนเอง  ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์ http://portal1.udru.ac.th/web/work_student/index.php  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

2. ยื่นเอกสาร  (ข้อ 1)  ที่กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3. ชำระเงินตามจำนวนรายการ  พร้อมรับใบเสร็จ

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ได้ที่  http://std.udru.ac.th 

 

 วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ผ่านไปรษณีย์ด้วยธนาณัติ (แบบ EMS)

1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์  http://www.udru.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

2. ให้บัณฑิตซื้อธนาณัติเท่ากับจำนวนที่ต้องชำระ  (ตามรายละเอียดประกาศค่าใช้จ่ายบัณฑิต) โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนาม

 นางวิลาวัณย์  ฉิมมะลี  ที่อยู่ 64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000   เพื่อรับเงิน     ณ  ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี 

3. นำเอกสาร (ข้อ 1) ใส่ซองพร้อมกับ ธนาณัติ (ส่งแบบ EMSส่งมาที่  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เลขที่ 64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ผ่านไปรษณีย์ได้ที่  http://std.udru.ac.th 

5. หมดเขตการรายงานตัวฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ผ่านทางไปรษณีย์  วันที่  31  มกราคม  2561  (ถือตราประทับวันที่ส่งเอกสารเป็นสำคัญ) ****

6. ติดต่อรับใบเสร็จ  ในวันฝึกซ้อมวันแรก  ที่กองพัฒนานักศึกษา  (ดูหมายเลขใบเสร็จที่ http://std.udru.ac.th)

 

       ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (ชาย)

1.ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม   400  บาท

   1.1  ค่าเอกสารฝึกซ้อม

   1.2  ค่าทำเนียบบัณฑิต

   1.3  ค่าของที่ระลึก 

2 .ค่าถ่ายรูปหมู่         700  บาท

3. ค่าแผงคอพร้อมเข็ม  150  บาท  

4. ค่าเข็มวิทยฐานะ 100 บาท

 

     ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (หญิง) 

1. ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม   400  บาท     

       1.1  ค่าเอกสารฝึกซ้อม

       1.2  ค่าทำเนียบบัณฑิต

       1.3  ค่าของที่ระลึก       

2. ค่าถ่ายรูปหมู่         700  บาท   

3. ค่าเข็มวิทยฐานะ      100  บาท    

          

 ค่าตัดครุยวิทยฐานะ

      ปริญญาตรีทุกสาขา   800  บาท

      ปริญญาโท  ปริญญาเอก  900  บาท

 ……..บัณฑิตที่ประสงค์จะเดินทางไปรับพระราชทานปริญญาบัตร (แบบไม่พักค้างคืน)  ในวันเสาร์ที่  17  มีนาคม  2561  พร้อมกับมหาวิทยาลัย  พร้อมกับมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย 700 บาท / คน (ค่ารถ , ค่าอาหาร , ค่าประกันอุบัติเหตุ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

 หมายเหตุ    รับรายงานตัว วันที่ 3-31 มกราคม  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.00 น.  ณ  กองพัฒนานักศึกษา

                กำหนดการ ฝึกซ้อม  วันที่ 13-15  มีนาคม  2561  ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ม.ราชภัฏอุดรธานี

                กำหนดการ รับจริง   วันที่ 17  มีนาคม 2561  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง อนุมัติให้กู้ยืม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Published by:

kys20060

ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง อนุมัติให้กู้ยืม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมรอบที่ 2 ให้นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.udru.ac.thหรือ Facebook (ชมรม กยศ.)

หากมีรายชื่อและประสงค์จะกู้ยืมนำเอกสารมาติดต่อที่ห้องแนะแนวฯ อาคารกิจกรรม  วันที่  18-19 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00-15.00 น. พร้อมเอกสารที่ต้องส่ง ดังนี้

  1. ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์
  1. แบบคำขอกู้ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด
    ตรวจสอบ รายชื่ออนุมัติกู้ยืมรอบ2 : รายชื่ออนุมัติรอบ2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอยื่นรับค่าตอบแทนการให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 60

Published by:

552886984009_n

ข่าวประชาสัมพันธ์

การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2560

Published by:

ของจริง

soldier info

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์

Published by:

microsoft2016

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์

เนื้อหาการอบรม

• แนะนำการใช้งาน Windows 10 และ Microsoft Office 2016

• เรียนรู้การใช้งาน One Drive และ SharePoint

• การสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วย Skype for Business และ Microsoft Team

• การใช้งาน Microsoft Form

วัน-เวลา ที่จัดอบรม

• วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

• วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ http://www.udru.ac.th/…/udru-t…/762-microsoftoffice2016.html

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

Published by:

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
> > > อ่านรายละเอียด < < < 

22339063_1338649722927747_63008595961814834_o

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Published by:

ประกาศให้ อาจารย์ บุคคลกร และนักศึกษาเข้าร่วม บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

r9rr

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประชุมผู้ปกครอง เซ็นสัญญา และแบบยืนยันการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2560

Published by:

kys or krov2