Category Archives: ข่าวทุนวิจัย

ข่าวทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5th Green Industry Conference: Green Industry for Sustainable Development)” หรือ GIC5

Published by:

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5th Green Industry Conference: Green Industry for Sustainable Development)” หรือ GIC5 จัดโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) ถนนราชดำเนินนอก รายละเอียดตาม flyer ที่แนบมาพร้อมนี้

ท่านที่สนใจ โปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.unido.org/5th-green-industry-conference-sustainable-development ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

ผู้จัดการประชุมสัมมนายินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจรายใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็ก สถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม

สำหรับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และบริษัทที่สนใจร่วมเปิดบู้ทนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ กรุณาติดต่อนางสาว อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้ประสานงานการประชุมสัมมนา GIC5 ทางอีเมล์ a.harakunarak@unido.org หรือโทร 085 864 9421

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ GIC5 ครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวทุนวิจัย

โครงการ Sasin Startup Incubator by SET 2018

Published by:

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ Sasin Startup Incubator by SET 2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จเพื่อนำไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและพัฒนาระบบนิเวศน์ของสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสามารถก้าวสู่ระดับโลกได้ โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์จากทุกภาควิชาที่สอนอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Sasin Startup Incubator: Facilitator Training Day ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และ กรุงเทพฯ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตและนักศึกษาของตนเอง รวมถึงการไปสร้างทีมสตาร์ทอัพภายในสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าสู่กิจกรรม Sasin Startup Incubator: Weekend Boot Camp และ Mentorship Program ในเดือนพฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ โครงการ Sasin Startup Incubator by SET 2018 เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับทีมสตาร์ทอัพในการเข่งขันแผนธุรกิจSCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ครั้งที่ 17 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ อนึ่ง การแข่งขันนี้เป็นการพัฒนาและนำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา

ในการนี้ ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาของท่าน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://tinyurl.com/SSI2018-FacilitatorTraining รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่, สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sec@sasin.edu

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ข่าวทุนวิจัย

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2556

Published by:

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่2/2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อีกทั้งป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์งานวิจัยของนักศึกษา ดังนั้นขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้ารับทุนสนับสนุนและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันวิจัยฯ ภาายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 Download ใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.udru.ac.th/rdiudru 

Download

ข่าวทุนวิจัย

ประกาศทุุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา ครั้งที่ 1/2556

Published by:

ตามที่สถานบันวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์งานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2556 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเสร็จสิ้นแล้ว

รายละเอียดและรายชื่อโครงวิจัยและนักศึกษาที่ได้รับทุน ฯ ครั้งที่ 1/2556

Download