Daily Archives: July 21, 2014

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Published by:

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยในครั้งที่ 6/7 ในรับความอนุเคราะห์จาก ศ.โร.ละออศรี เสนาะเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ กลยุทธ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Science Academic Seminar วันพุธที่ 4 กันยายน 2556

Published by:

สัปดาห์หน้าจะเป็นการสัมมนางานวิจัยโดย ดร.สุภาดา เจริญสวัสดิ์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงชื่อได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

1312_n

ข่าวประชาสัมพันธ์

Science Academic Seminar วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556

Published by:

วิทยากรจาก University of Southampton มาบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านที่สนใจ ร่วมเข้าฟังการบรรยาย ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

8318_n

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2556 ที่ระบุให้ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน (การวิจัยที่มีการใช้สัตว์)

Published by:

จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2556 ที่ระบุให้ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน (การวิจัยที่มีการใช้สัตว์) ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และหน่วยงานให้ทุน ต้องแนบเอกสารแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ดำเนินการโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ได้ มาพร้อมกับการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนด้วย จึงจะได้รับการพิจารณาและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยต่อไป
ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการใช้สัตว์เพื้องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีวมวล ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ สำหรับบุคลากรที่ทำงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลังเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

Published by:

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลังเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

Download

ข่าวทุนวิจัย

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2556

Published by:

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่2/2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อีกทั้งป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์งานวิจัยของนักศึกษา ดังนั้นขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้ารับทุนสนับสนุนและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันวิจัยฯ ภาายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 Download ใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.udru.ac.th/rdiudru 

Download

ข่าวทุนวิจัย

ประกาศทุุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา ครั้งที่ 1/2556

Published by:

ตามที่สถานบันวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์งานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2556 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเสร็จสิ้นแล้ว

รายละเอียดและรายชื่อโครงวิจัยและนักศึกษาที่ได้รับทุน ฯ ครั้งที่ 1/2556

Download