Monthly Archives: April 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานกองทุนกู้ยืม เรื่อง การขอกู้ยืม 1/2560

Published by:

แจ้งผู้กู้ กยศ. กรอ. ที่เคยกู้ยืมที่ มรภ.อุดรฯทุกคน เนื่องจากขณะนี้กองทุนสำนักงานใหญ่ยังไม่เปิดระบบให้ดำเนินการกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คาดว่าจะเปิดเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน ดังนั้น งานกองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงขอแจ้งให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมของเอกสารเอาไว้ หากเปิดระบบให้กู้ยืม เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีและเป็นช่วงปิดภาคเรียนแน่นอน ให้คุณติดตามประกาศให้ดีหากประสงค์จะกู้ยืม เอกสารมีดังนี้

1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืม(ที่พิมพ์ออกมาจากระบบ)

2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ. 102)

3. สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้

4. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

5. หลักฐานจิตอาสา(36 ชั่วโมง)

6. ใบแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559(เกรดต้อง 2.00 ขึ้นไป)

โหลดหนังสือรับรองรายได้ + ใบแสดงความคิดเห็นจากอาจารย์ : ที่นี่

โหลดจิตอาสา+ตัวอย่าง : ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สงกรานต์ 2560

Published by:

coolsongkran2017