Monthly Archives: July 2017

ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคทางจุลชีววิทยาและสาหร่าย

Published by:

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคทางจุลชีววิทยาและสาหร่าย

วัตถุประสงค์
๑ เพื่อบริการวิชาการและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์
๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้อุปกรณ์ทางจุลชีววิทยาในการศึกษาและทดลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคนิคทางจุลชีววิทยาและการศึกษาสาหร่ายได้
๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่
๕ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ต่อต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม และ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

จำนวนผู้เข้าอบรม
นักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี่ 60 คน พร้อมอาจารย์ 2 ท่าน

29237_n 700350_n 19897744_10212516537002637_973509093_o 20132502_10212516541162741_193893738_o

สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sciencesudru/

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560

Published by:

udrusciday2017_cover

ขอเรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560 “นวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 (Innovation to Thailand 4.0)” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ผู้สนใจเข้าชม และร่วมสนุก…ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้…

 ***  สมัครแข่งขัน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

***  Download สูจิบัตร คลิกที่นี่

ข่าวกิจกรรม

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Published by:

การตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านได้ด้วยดี กับคะแนนการประเมิน 3.24 ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ท่าน  สำหรับทุกคำติชมคำแนะนำ ขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทุกท่าน

31865332_o    IMG_0121   IMG_0129
ติดตามกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/sciencesudru/

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ออกสำรวจข้อมูล

Published by:

สำนักงานสถิติแห่งชาติต้องการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 18 ส.ค. 2560  จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ ปี 60 มีผู้มาลงทะเบียน กว่า 14.1 ล้านคน การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจแบบเร่งด่วน ต้องการใช้บุคลากรจำนวนมาก จึงประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ จัดหานักศึกษาจำนวน 70,000 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียน

นักศึกษาที่ทำการออกสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จะได้รับค่าตอบแทน 60 บาท ต่อ หนึ่งแบบฟอร์มการสำรวจ ข้อมูลรายละเอียดการให้ค่าตอบแทนสามารถติดตามและสอบถาม ได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือสำนักงานต้นสังกัดที่ท่านไปสมัคร

รายละเอียดในการสมัครเป็นตัวแทนในการสำรวจข้อมูล

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ  2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา    1  ฉบับ
3. สำเนาเอกสาร หน้าสมุดบัญชีธนาคาร    1 ฉบับ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง  วันที่ 13 กรกฏาคม 2560  (รับจำนวน 1,400 คน)

*** สมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 9

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

http://www.nso.go.th/sites/2014/