Daily Archives: December 15, 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง อนุมัติให้กู้ยืม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Published by:

kys20060

ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง อนุมัติให้กู้ยืม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมรอบที่ 2 ให้นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.udru.ac.thหรือ Facebook (ชมรม กยศ.)

หากมีรายชื่อและประสงค์จะกู้ยืมนำเอกสารมาติดต่อที่ห้องแนะแนวฯ อาคารกิจกรรม  วันที่  18-19 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00-15.00 น. พร้อมเอกสารที่ต้องส่ง ดังนี้

  1. ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์
  1. แบบคำขอกู้ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด
    ตรวจสอบ รายชื่ออนุมัติกู้ยืมรอบ2 : รายชื่ออนุมัติรอบ2
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Published by:

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นประธานเปิด การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30696_o25352 25358  253112 2529974 2531097 2531104 2531107

เข้าชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/sciencesudru/photos/?tab=album&album_id=882759398540639

ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2560

Published by:

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2560
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าเยี่ยมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ กล่าวว่า จากกระแสของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้โลกใกล้ชิดกันมากขึ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางบวกและลบ จึงส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้จัดโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และตระหนักในค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย และเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานของการให้ความเคารพต่อผู้อื่นและสังคม

2515229324774915 24796761 24837673 2507506525073112 25073190 25073403   25182180

 

สามารถเข้าดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/watnaluang/photos/?tab=album&album_id=1663839597015550
เข้าชมวิดีโอได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=2mIzVS1Ha7U&t=1117s