Monthly Archives: April 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

Published by:

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

poster

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

Published by:

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่