Monthly Archives: March 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่าหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

Published by:

Untitled-2_resize

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)
วันจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562
สถานที่จัดอบรม
ห้องประชุมอาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ต.หมากแข้ง)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ค่าใช้จ่าย
คนละ 300 บาท (ได้เอกสารประกอบการอบรม และอาหารว่างวันละ 2 มื้อ รวม 4 มื้อ)
สมัครเข้าอบรม
คลิกที่นี่ https://goo.gl/forms/irCDfO8C1IV2Pyp52
หรือสแกน QR CODE นี้
QRสมัคร

 

 

 

 

 

 

ชำระเงินค่าสมัคร
1. โอนเงินมาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 982-6-28092-5 ชื่อบัญชี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ
2. ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ สแกน QR CODE ด้านล่าง

พร้อมเพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
หลังจากที่ได้โอนเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1. ให้ถ่ายรูปสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือ capture หน้าจอการโอนเงิน
2. ส่งไฟล์ภาพหลักฐานไปยังแชท (inbox) ผู้ใช้งาน Facebook ชื่อ Manjoonu Nu
หรือ
3. ส่งไฟล์ภาพหลักฐานไปยังไลน์ manjoonu
linenu

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการได้รับเงินค่าสมัคร เป็นอันสิ้นสุดการสมัคร
รายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงิน
คลิกที่นี่ – – > รายชื่อผู้สมัคร

สอมถามข้อมูล
Facebook : Manjoonu Nu
Line : manjoonu

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่มใช้ รอบที่ 1 ปี 2562)

Published by:

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่มใช้ รอบที่ 1 ปี 2562)

ที่

รายละเอียด

แบบ

หมายเหตุ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

 

Download 

แบบข้อตกลงภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ภ.มร.อด.๑

Download 

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 Download

๑๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๑๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๑๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

๑๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๑๔

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

Download 

๑๕

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๖๑

 Download

๑๖

แบบข้อตกลงภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ภ.มร.อด.๑

 Download

๑๗

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download 

๑๘

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

 

 Download

๑๙

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 Download

๒๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๒๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

 Download 

๒๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๒๔

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๕

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

๒๖

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

หมายเหตุ.- หากมีข้อสงสัยใด โปรดติดต่อ คุณชญาภา (นุช) หมายเลขภายใน 1709