Monthly Archives: July 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการปีนี้ในตรีม “เดินวิ่งมาราธอน” 19-21 สิงหาคม 2562

Published by:

ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการปีนี้ในตรีม “เดินวิ่งมาราธอน”
19-21 สิงหาคม 2562

S__23330820

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

Published by:

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ขอเชิญเข้าร่วมงาน
“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม ดาวน์โหลดที่นี่
ลิงค์ สมัครกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คลิกสมัครได้ที่นี่

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Published by:

การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษษแห่งชาติ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงขอให้ สาขาและหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้โดยในแบบฟอร์ประเมิน ดังนี้

1. แบบ ทส.01 นักศึกษาทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. แบบ ทส.02  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์  ดาวน์โหลดได้ที่นี่