ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์