ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2556 ที่ระบุให้ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน (การวิจัยที่มีการใช้สัตว์)

จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2556 ที่ระบุให้ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน (การวิจัยที่มีการใช้สัตว์) ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และหน่วยงานให้ทุน ต้องแนบเอกสารแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ดำเนินการโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ได้ มาพร้อมกับการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนด้วย จึงจะได้รับการพิจารณาและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยต่อไป
ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการใช้สัตว์เพื้องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีวมวล ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ สำหรับบุคลากรที่ทำงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์