ข่าวประชาสัมพันธ์

คืนเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกาษาที่สำรองจ่ายก่อน ปีการศึกษา 1/2558 รอบที่1

รายชื่อคืนเงินนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเอง ภาคเรียนที่ 1/2558 รอบที่ 1

ชื่อ – สกุล เลขที่บัญชี จำนวนเงิน
กิตติยา แสงสิงห์ 4260348558 9,150.00
ขนิษฐา ปลื้มสิทธิ์ 4020268304 6,850.00
ขวัญฤทัย หาญณรงค์ 9500174804 7,150.00
คมสัน ไชยปัดทุม 4430426376 7,150.00
จตุพล บารมีทรัพย์เพิ่ม 4300540373 7,150.00
จิตรา บุญช่วย 9802149535 7,150.00
จุฑาทิพย์ นันทะจันทร์ 9802149527 9,150.00
ชฎาภา ปัญญาวงค์ 9805427536 7,150.00
ชนนิกานต์ อินทรประพันธ์ 9818489853 7,150.00
ชัยทัต พานกระดึง 4500399194 7,150.00
ณัฐพล ขวัญศิริ 2850266078 9,150.00
ทิตยา ภูมิเวียงศรี 4013405024 7,150.00
ทินกร ไชยสุข 4180374161 7,150.00
ธวัชชัย เชื้อโชติ 9810250665 9,150.00
ธีระชัย ชูชื้น 4020517630 14,150.00
นฤมล ภูพวก 4180402173 7,150.00
นาคินทร์ ชนะแสบง 4013309858 7,150.00
น้ำฝน นามวิเศษ 4030692613 9,150.00
บุษดี สมทรัพย์ 4020658129 7,150.00
เบญจมาศ มะณี 9821821995 9,150.00
พรนภา เอประสิทธิ์ 4013402890 7,150.00
พลอย พันธ์โยศรี 4013311240 7,150.00
พัชริดา จำปาทอง 4320179536 7,150.00
พิสิทธิ์ โพธิ์ศรีแก้ว 4180319179 7,150.00
แพงนภา วรินทรา 4190930563 7,150.00
ภควรรณ จึงเจริญ 4500471863 7,150.00
รัชดาภรณ์ คำมี 9801802006 7,150.00
รัชนี เสาทอง 4310295576 7,150.00
รัตนา อย่างสวย 9802149462 9,150.00
ลลิตา รสธรรม 4180334054 7,150.00
ลัดดา สู่สุข 4470374725 7,150.00
วรรณิภา อาจสมัย 4430553408 7,150.00
ศตวรรษ ต่อน้อย 9817223515 7,150.00
ศิริลักษณ์ โกษาเฉวียงราช 4190978418 7,150.00
สมฤดี สมมะนา 9817411400 7,150.00
สมสวรรค์ ยุทธยง 9807882680 7,150.00
สาวิตรี ศรีสอนดี 9500174790 7,150.00
สุกัญญา เพชรดี 9805428796 9,150.00
อนุชา สุดาชม 4013405865 9,150.00
อภิสิทธิ์ จันทะโม 9807967937 7,150.00
อารีย์รัตน์ ชำนาญพล 4013402858 9,150.00