ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน) รอบ 1/2560

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน)

หมายเหตุ.-การเย็บเรียงชุดให้เรียง ดังนี้
๑. แบบ ปมร.อด. ๑-๑
๒. แบบ ปมร.อด.๒-๑