ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินข้าราชการ รอบ 1/2560

แบบประเมินข้าราชการ

หมายเหตุ.-การเย็บเรียงชุดให้เรียง ดังนี้
๑. แบบ ปมร.อด. ๑-๑
๒. แบบ ปมร.อด.๒-๑