ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินข้าราชการผลเรือน (ผู้บริหาร) รอบ1/2560

แบบประเมินผู้บริหาร

หมายเหตุ.-การเย็บเรียงชุดให้เรียง ดังนี้
๑. แบบ ปมร.อด. ๑-๒
๒. แบบ ปมร.อด.๒-๑