ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน รอบ1/2560

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน

หมายเหตุ.-การเย็บเรียงชุดให้เรียง ดังนี้
๑. แบบ ปมร.อด. ๑-๒
๒. แบบ ปมร.อด.๒-๑