ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินลูกจ้างประจำ

แบบประเมินลูกจ้างประจำ

หมายเหตุ.-การเย็บเรียงชุดให้เรียง ดังนี้
๑. แบบ ปมร.อด. ๑-๒
๒. แบบ ปมร.อด.๒-๑