ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ทดลองปฏิบัติงาน

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ทดลองปฏิบัติงาน

หมายเหตุ.-การเย็บเรียงชุดให้เรียง ดังนี้
๑. แบบ ปมร.อด. ๑-๑
๒. แบบ ปมร.อด.๒-๑