ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนทดลองปฏิบัติงาน รอบ1/2560

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนทดลองปฏิบัติงาน

หมายเหตุ.-การเย็บเรียงชุดให้เรียง ดังนี้
๑. แบบ ปมร.อด. ๑-๒
๒. แบบ ปมร.อด.๒-๑