ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ปีที่ 7 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  ผศ.ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้จัดโครงการเพื่อบูรณาการการเรียนวิชาปรสิตวิทยาและการบริการวิชาการในชุมชน เพื่อนำความรู้จากห้องเรียนไปใช้จริง และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ ในโครงการได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในนักเรียน ครู และนักการ มีการให้สุขศึกษา ในรูปแบบความรู้ควบคู่สันทนาการ

bio008 bio009 bio007 bio006 bio005 bio004 bio003 bio002 bio001