Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ในหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน” ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560

ขอเชิญ บุคลากรทางการศึกษ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ในหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน” ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่