ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร) รอบ1/2560

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร)

หมายเหตุ.-การเย็บเรียงชุดให้เรียง ดังนี้
๑. แบบ ปมร.อด. ๑-๒
๒. แบบ ปมร.อด.๒-๑