Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๐

เรียนเชิญ  ครู  อาจารย์   เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๐

หัวข้อ “นาโนเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐      ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข้อมูลติดต่อศูนย์เครือข่ายนาโนพลัส ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เลขที่ ๖๔  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี๔๑๐๐๐                                                       โทรศัพท์ ๐๔๒๒๑๑๐๔๐ ต่อ ๖๑๔ และ ๐๘๖๔๗๕๐๕๔๙      อีเมล์    somchai.li@gmail.com และ apirak.loygaew@gmail.com                   ชื่อผู้ประสานงาน นายสมชาย ชุมพลกุลวงศ์ และ นายอภิรักษ์ ลอยแก้ว

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ……….

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ…..คลิก

ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ….คลิก