ข่าวกิจกรรม

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

การตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านได้ด้วยดี กับคะแนนการประเมิน 3.24 ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ท่าน  สำหรับทุกคำติชมคำแนะนำ ขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทุกท่าน

31865332_o    IMG_0121   IMG_0129
ติดตามกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/sciencesudru/