คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » งานห้องปฏิบัติการ

งานห้องปฏิบัติการ

งานห้องปฏิบัติการ
202 205 207
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี
208 sci14 206
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
jant03 copy 2 204
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
201 201
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์