คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » งานอาคารสถนที่และยานพาหนะ

งานอาคารสถนที่และยานพาหนะ

logo2

 

งานอาคารสถนที่และยานพาหนะ
po02
 พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ
sci04 sci07
แม่บ้านอาคาร 10 ต่อเติม ชั้น 1 – 2 แม่บ้านอาคาร 9 -10 ชั้น 1 แม่บ้านอาคาร 9 -10 ชั้น 2
sci06
 แม่บ้านอาคาร 9 -10 ชั้น 4 แม่บ้านอาคาร 10 ต่อเติม ชั้น 3 – 4 แม่บ้านอาคาร 9 -10  ชั้น 3