คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » อาคารสถานที่

อาคารสถานที่

ที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคารเรียน 9
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
   E-mail : science.udru@gmail.com