คณะทำงาน

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

๑. ดร.ศรีสุภาพ พูนลาภเดชา ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ ที่ปรึกษา
๓. ดร.สมชาย ชุมพลกุลวงศ์ ที่ปรึกษา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช สมกันธา กรรมการ
๕. ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ กรรมการ
๖. ดร.กิ่งจันทร์ มะลิซ้อน กรรมการ
๗. ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ กรรมการ
๘. ดร.เพียว ผาใต้ กรรมการ
๙. นางสาววรรณวิภา ไชยสงคราม กรรมการ
๑๐. นายอัครเดช มูลอาจ กรรมการ
๑๑. Mr.Ian James Riach กรรมการ
๑๒. นางสาวสุภาดา เจริญสวัสดิ์ กรรมการ
๑๓. นางสาวฐิติกาญจน์ มูลสาร กรรมการ
๑๔. นายวิศรุต นามมหาจักร กรรมการ
๑๕. นายภูษณพาส สมนิล กรรมการ
๑๖. นายธีร์ธวัช สิงหศิริ กรรมการ
๑๗. นางสาววิณิชยา จรูญพงษ์ กรรมการและเลขานุการ
๑๘. ว่าที่ร้อยเอกวัชภูมิ เพชรแสงใส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


บทบาทหน้าที่

๑. ส่งเสริมสนับสนุน การทำวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัยของคณะ
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
๓. ประสาน และรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการวิจัยในรายงานการประเมิน
คุณภาพ
๔. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน และต่างประเทศ
๕. ติดตาม และกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ได้ลงนามความร่วมมือ