คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » กลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

กลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

กลุ่มวิจัยเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ


Year
Citations
Abstract
More
2015Alexis Ribas Salvador "The importance of parasite geography and spillover effects for global patterns of host-parasite associations in two invasive species"Diversity and Distributions 2015, 21: 477-486
2015Alexis Ribas Salvador "Molecular evidence supports recent anthropogenic introduction of the Algerain hedgehog Atelerix algirus in Spain, Balearic and Canary islands from North Africa "Mammalia 2015
2015Alexis Ribas Salvador "Habitat fragmentation alters the properties of a host-parasite network: rodents and their helminths in South-East Asia"Journal of Animal Ecology 2015
2015Alexis Ribas Salvador "Global parasite and Rattus rodent invasions: the consequences for rodent-borne diseases"Integrative Zoology 2015
2015Alexis Ribas Salvador "Potentially zoonotic helminthiases of murid rodents from the Indo-Chinese Peninsula: impact of habitat and the risk of human infection"Vector borne and zoonotic diseases 2015, 15: 73-85
2015Alexis Ribas Salvador "Breinlia (Breinlia) jittapalapongi n. sp. (Nematoda: Filarioidea) from the Asian house rat Rattus tanezumi Temminck in Lao PDR"Systematic Parasitology 2015, 90: 237-245
2014Alexis Ribas Salvador "Host-parasite network structure is associated with community-level immunogenetic diversity "Nature communications 2014
2014Alexis Ribas Salvador "Helminth parasite species richness in rodents from Southest Asia: role of host species and habitat"Parasitology Research 2014, s00436
2014Alexis Ribas Salvador "First Report of Natural Infection in Hedgehogs with Leishmania major, a Possible Reservoir of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Algeria"ACTA TROPICA 2014, 135: 44-49
2014Alexis Ribas Salvador "High levels of prevalence related to age and body condition: host-parasite interactions in a water frog Pelophylax kl. hispanicus"Acta Herpetologica 2014, 9(1): 25-31
2014Alexis Ribas Salvador "Kalicephalus viperae (Rudolphi, 1819) (Nematoda Strongylida Diaphanocephalidae)"Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 2014, 39: 217
2014Alexis Ribas Salvador "Genetic Diversity of Talpa europaea and Nova Hantavirus (NVAV) in France"Bulletin de l'Acad?mie v?t?rinaire de France 2014, Tome 167-N?3
2014Alexis Ribas Salvador "New data on Malayometastrongylus diardinematus (Gibbons and Krishnasamy, 1986) (Metastrongyloidea: Angiostrongylidae) a lungworm occurring in Rattus tanezumi (Temminck, 1844) from South-East Asia"Helminthologia 2014, 51(4): 331-336
2013ศรีสุภาพ พูนลาภเดชา "Streptococcosis in Freshwater Fish in Nong Prajak and Nong Bua Lakes, Udon Thani, Thailand"Proceeding: Science and Engineering (2013): 74-81

กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์


Year
Citations
Abstract
More
2015ทรงกฎ อุตรา "Effect of sonication time on the characteristic of nanophase hydroxyapatite crystals synthesised by the sol-gel technique"Micro Nano Letter 2015, 1:1-4
2015เพียว ผาใต้, ทรงกฎ อุตรา "Removal of methyl violet dye by adsorption onto mesoporous mixed oxides of cerium and aluminum"Desalination and Water Treatment 2015,
2015ทรงกฎ อุตรา "Sonichemical synthesis of nano-hydroxyapatite using natural rubber latex as a templating agent"Ceramic International 2015,
2015ทรงกฎ อุตรา "Effect of divalent metal irons on curing characteristics and dynamic mechanical properties of natural rubber"Macromolecular Symposia 2015, 354(1): 287-293
2014ทรงกฎ อุตรา, เพียว ผาใต้ "Adsorption characteristics of direct violet dye by natural rubber chips"Advanced Materials Research 2014, 844: 391-394
2014จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์ "Structure and optical properties of CeO2 nanoparticles prepared by using lemongrass plant extract solution"Japanese Journal of Applied Physics 2014, 53: 06JG14
2014เพียว ผาใต้ "Removal of methyl violet by adsorption onto activated carbon derived from coffee residues"Advanced Materials Research 2014, 864: 710-714
2014เพียว ผาใต้, จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์ "Adsorption of methyl violet dye from aqueous solutions by activated carbon produced from tamarind seeds"Advanced Materials Research 2014, 911: 326-330
2013ทรงกฎ อุตรา "การทดสอบลักษณะการคงรูปของยางคอมพาวด์"วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2013, 1(1): 60-69
2013จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์ "การสังเคราะห์และศึกษาคุณลักษณะของการแทนที่แมกนีเซียมไอออนในวัสดุไฮดรอกซีอะพาไทด์"วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2013, 1(1): 29-36
2013ทรงกฎ อุตรา "Effects of frequency and sonication time on ultrasonic degradation of natural rubber latex"Advanced Materials Research 2013, 747: 721-724
2013จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์ "Synthesis of Nanocrystalline Hrdroxyapatite by Natural Biopolymers Based Sol-Gel Technique"Advanced Materials Research 2013, 747: 83-86


กลุ่มวิจัยเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ทีมวิจัย
  • โครงการวิจัย
  • ผลงานวิจัย
  • กิจกรรมกลุ่ม


กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์
  • ทีมวิจัย
  • โครงการวิจัย
  • ผลงานวิจัย
  • กิจกรรมกลุ่ม


ข่าวกิจกรรม