คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
Year
Research Title
Head of Research
Funding
Status
2015การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียซาลโมเนลล่าจากกบในแหล่งอาศัยที่ต่างกันดร.ศรีสุภาพ พูนลาภเดชาUDRUเสร็จสมบูรณ์
2015ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัดพืชสมุนไพรไทย 5 ชนิดดร.พัชราภรณ์ ไชยศรีUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การวางนัยทั่วไปของการประสานลำดับฟีโบนักชีอันดับสามดร.ฐิติกาญจน์ มูลสารUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การจำแนกพันธุ์ยางพาราโดยใช้เทคนิคกึ่งเนอีฟเบย์ที่อาศัยความน่าจะเป็นเชิงเงื่อนไขสำหรับค้นหาการขึ้นอยู่ต่อกันของคุณลักษณะยางพาราอ.พนารัตน์ ศรีเชษฐาUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การเปรียบเทียบระหว่างตัวแบบ HSROC และ PHM เพื่อการแก้ปัญหากราฟ SROC สำหรับการวิเคราะห์เมตต้าของข้อมูลจากการวินิจฉัยดร.สุภาดา เจริญสวัสด์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015ความชุกของภาวะเลือดจางในผู้สูงอายุดร.ลลิตภัทร เหง้าพรหมมินทร์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015การคัดแยกเชื้อซาลโมเนลล่าจากสัตว์ฟันแทะในตลาดสดของจังหวัดอุดรธานีผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015การเพิ่มความเร็วในการจัดตารางเวลาแบบอัตโนมัติอ.ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015การศึกษาสุขภาวะและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะของชาวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานีอ.ศริญญา จริงมากUDRUกำลังดำเนินงาน
2015ความชุกภาวะความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและปัจจัยทางการทำงานในแรงงานนอกระบบอาชีพจักสาน จังหวัดอุดรธานีอ.จิรเดช อย่าเสียสัตย์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015การปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคนาโนซิลิกาสำหรับพอลิแลคติค แอซิด/ซิลิกาโนคอมพอสิตอ.อดิศักดิ์ ทาขุลีUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของเว็บโอเมตริกซ์อ.มานะ โสภาUDRUกำลังดำเนินงาน
2015ระบบวินิจฉัยโรคกระดูกข้อเท้าเสื่อมในภาพเอ็กซ์เรย์โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลอ.สุทธิกานต์ บ่อจักพันธ์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015ลักษณะเฉพาะและประสิทธิภาพของออกไซด์ผสม CeALM (M=Ag, Mn) สำหรับการดูดซับสีย้อมเมธิลไวโอเลตดร.เพียว ผาใต้UDRUกำลังดำเนินงาน
2015ความหลากหลายของพืชวงศ์โคลงเคลง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬดร.วรรณวิภา ไชยสงครามUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การสร้างแบบทดสอบอัตโนมัติโดยทฤษฎีทางปัญญาประดิษฐ์ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนาUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การหาปริมาณเหล็กและแมงกานีสในน้ำบาดาลโดยใช้เทคนิค เฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโทรเมตรีหลังจากผ่านกระบวนการทำให้เข้มข้นขึ้นโดยใช้วิธีการสกัดด้วยเฟสของแข็งอ.สุรียรัตน์ แสงอุทัยUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคนาโนกลุ่ม CeO2 สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสปินทรอนิกส์ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้าUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผศ.เกรียงไกร ศิริวัฒนกุลUDRUกำลังดำเนินงาน
2015สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันไขไก่ โดยใช้อุลตราโซนิกในการทำปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันอ.ธีร์ธวัช สิงหศิริUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทาง การเกษตรดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015การใช้ DNA barcode ในการจำแนกเซอร์คาเรียในหอยวงศ์ Bithyniidae จากประเทศไทยดร.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์UDRU and TRFกำลังดำเนินงาน
2015ออร์เดอร์ของเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชันผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูลUDRUกำลังดำเนินงาน
2015ความหลากหลายและการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกล้วยไม้ดินในวนอุทยานภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานีอ.ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015การศึกษาความชุกของพยาธิใบไม้ตับ Opisthrochris viverrini ในโฮสตัวกลางที่หนึ่งในจังหวัดอุดรธานีดร.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015ฤทธิ์ด้านเชื้อราก่อโรคในพืชของราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชสมุนไพรดร.กิ่งจัทน์ มะลิซ้อนUDRUกำลังดำเนินงาน
2015ความหลากชนิด ความชุกชุมของปลา และแนวทางการกำหนดเขตสงวนเขตใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำโลกกุดทิง จังหวัดบึงกาฬดร.วิวรรธน์ แก่นสาUDRUกำลังดำเนินงาน
2015ความหลากหลายของสาหร่ายในพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนดร.ธนิศรา อินทโสตถิUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การพัฒนากลยุทธ์การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานีดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015การคัดแยกยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนเพื่อผลิตเอทานอลจากน้ำตาลเพนโตสผศ.นวภัทร นวกะคามUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายผ่านการไพโรไลซีสแบบเร็วดร.สรฉัตร เทียมดาวUDRUกำลังดำเนินงาน
2015ความหลากชนิดของกบและปรสิตในกบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์UDRUกำลังดำเนินงาน
2015การศึกษาหนูติดเชื้อพยาธิก่อโรคในคนในตลาดสดของอุดรธานีดร.ศรีสุภาพ พูนลาภเดชาUDRUกำลังดำเนินงาน
2015การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางในการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางสดในชุมชน: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดบึงกาฬอ.อัครเดช มูลอาจUDRUกำลังดำเนินงาน
2015ความหลากหลายชนิดและความชุกชุมของปลาจากการทำประมงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ปลาในแม่น้ำโขง จังหวัดเลยและหนองคายดร.วิวรรธน์ แก่นสาHERBกำลังดำเนินงาน
2015การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในปุ๋ยหลักจาวปลวกในเขตพื้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสวนป่าตะวัน จังหวัดอุดรธานีอ.เมทินี วสุนธราวัฒน์HERBกำลังดำเนินงาน