คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 อ.ชาคริต  วังคะออม

(หัวหน้าสาขา)

ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ ผศ.ธวัชชีย จำรัสแสง  ดร.ศิณีวัณย์  พิทักษ์ทิม
ดร.วณิชยา จรูญพงษ์ ดร.วินัย มีแสง อ.ดารินทร์   ล้วนวิเศษ
อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์  อ.ศศิธร  ใฝ่สัจจะธรรม อ.กฤษฎา นามบุญเรือง
ดร.ขวัญทิพา ปานดชา ดร.มัธณา  วงศ์อารีย์