คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ.ธนมณฑชนก พรหมพินิจ

(หัวหน้าสาขา)

ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา อ.ปิยพร  แผ้วชำนาญ ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์
ดร.พัชราภรณ์  ไชยศรี อ.นฤปวรรต์  พรหมมาวัย ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล