คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ.ปิยพร  แผ้วชำนาญ

(หัวหน้าสาขา)

อ.วรรณา  ภาจำปา อ.ธนมณฑชนก  พรหมพินิจ ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์
อ.ศริญญา  จริงมาก ดร.พรททิพย์ อนันตกุล ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล
ดร.พัชราภรณ์  ไชยศรี ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา อ.นฤปวรรต์  พรหมมาวัย
อ.เกษฎาภรณ์  นาขะมิน อ.เพียงเพ็ญ บุษมงคล