คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.ภูษณพาส  สมนิล

(หัวหน้าสาขา)

อ.ภาคภูมิ  แจ้งโพธิ์นาค อ.สุภาวดี  กสิกรรม อ.จิรเดช  อย่าเสียสัตย์
อ.ธนัมพร ทองลอง อ.จิราพร  แข็งขัน