คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์
phys006

หัวหน้าสาขา

phys001 phys003 phys002
phys004 phys005 phys007
phys008 phys009_1 phys009
phys010 phys013 phys011
phys012 phys015 phys014