คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์

อ.พงพันธุ์ ศรีต้นวงศ์

(หัวหน้าสาขา)

อ.วิศรุต นามมหาจักร อ.ทศพร จุลพันธ์ ผศ.ดร.สำเร็จ คันธี
ดร.สมชาย ชุมพลกุลวงศ์ ดร.ปิยวดี ยาบุษดี ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมพูวิเศษ
ผศ.ดร.ศิริ ดวงพร ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ
ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว ดร.จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์ อ.ปริญญา พันธุ์พรม
ดร.อัจฉรา ศิริพนาดร อ.ภากร ไทยพิทักษ์ ผศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า
ดร.ชนิศา นวนิล