คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์

(หัวหน้าสาขา)

อ.วิศรุต นามมหาจักร อ.ทศพร จุลพันธ์ ผศ.ดร.สำเร็จ คันธี
ดร.สมชาย ชุมพลกุลวงศ์ ดร.ปิยวดี ยาบุษดี ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมพูวิเศษ
ผศ.ดร.ศิริ ดวงพร ผศ.ยอดยิ่ง ชาวพงษ์ ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ
ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร อ.ปริญญา พันธุ์พรม
อ.พงพันธุ์ ศรีต้นวงศ์ อ.ภากร ไทยพิทักษ์ ผศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า
ดร.อัจฉรา ศิริพนาดร ดร.ชนิศา นวนิล