คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา

ดร.วิวรรธน์  แก่นสา

(หัวหน้าสาขา)

ผศ.ดร.ดวงสมร  กิจโกศล  ดร.สรฉัตร  เทียมดาว ดร.เมทินี  วสุนธราวัฒน์
ผศ.นวภัทร  นวกะคาม ดร.วรรณวิภา  ไชยสงคราม อ.ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์
อ.วัลยา มงคลสวัสดิ์ ดร.ศกุนตลา  ศิริอุดม ดร.นิภาวรรณ  ลาภบุญเรือง
อ.พานทอง กุลสันติวงศ์ ดร.จุฑารัตน์  กุลสันติวงศ์ ผศ.ดร.สุขสันติ  ประกอบวงษ์
ผศ.ดร.กิ่งจันทร์  มะลิซ้อน ดร.ธนิศรา  อินทโสตถิ อ.สไว มัฐผา
อ.วิวรรธน์  แสงภักดี