คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี

ดร.อดิศักดิ์ ทาขุลี

(หัวหน้าสาขา)

 ผศ.นิลุบล เปสี ดร.นริศ ประชุมรักษ์ ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้ ผศ.ดร.ทรงกฎ  อุตรา ดร.รุ่งฤดี ศรีสำอางค์
อ.สุรียรัตน์ แสงอุทัย อ.อัครเดช มูลอาจ อ.วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์
Picture17
 อ.ปุญญารัสม์ จันทชุม  ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์  อ.เบญจธรรม สุขณีวัฒน์
ดร.กานดา เสาสูง  อ.นัทธมน ประจุดทะศรี  อ.นิคม  วงศา
อ.วณิชชา ราชาเดช  ดร.จิญาภา  ศรีภิรมย์