คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.กริช  สมกันธา 

(หัวหน้าสาขา)

ผศ.ปัจจัย  พวงสุวรรณ ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย์ ผศ.อารีรัตน์  วุฒิเสน
อ.เรวดี  พิพัฒน์สูงเนิน อ.ณรรฐวรรณ์ พูลสน อ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
ผศ.พนารัตน์  ศรีเชษฐา อ.วันทนี  รัฐสมุทร อ.ขวัญชัย  สุขแสน
 ดร.ปิยสุดา  ตันเลิศ อ.คุณาวุฒิ  บุญกว้าง อ.ภาณุพันธุ์  ชื่นบุญ
 ผศ.วิไลพร   กุลตังวัฒนา ผศ.ปณวรรต  คงธนกุลบวร อ.ปิยวัจน์  ค้าสบาย
ผศ.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล