คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.เรวดี  พิพัฒน์สูงเนิน

(หัวหน้าสาขา)

ผศ.ปัจจัย  พวงสุวรรณ ผศ.ดร.กริช  สมกันธา ผศ.อารีรัตน์  วุฒิเสน
 อ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย์ อ.ณรรฐวรรณ์   พูลสน อ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
ผศ.พนารัตน์  ศรีเชษฐา อ.วันทนี  รัฐสมุทร  ผศ.นิพล  สังสุทธิ
อ.ขวัญชัย  สุขแสน อ.คุณาวุฒิ  บุญกว้าง อ.ภาณุพันธุ์  ชื่นบุญ
 ผศ.วิไลพร   กุลตังวัฒนา อ.ไพศาล ดาแร  ดร.ปิยสุดา  ตันเลิศ
อ.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล อ.ปณวรรต  คงธนกุลบวร  ผศ.ดร.คณิศร  จี้กระโทก
อ.ปิยวัจน์  ค้าสบาย ผศ.มานะ  โสภา