คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อ.ปัญญา สาโสภา

(หัวหน้าสาขา)

รศ.ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์ ดร.ฐิติกาญจน์  มูลสาร
ผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล อ.ชัญญา ทิศกลาง อ.มยุรี สมปุยPicture25
อ.อาทิตย์ ใจช่วง ผศ.อภิชัย แพนพา ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์