คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง· หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา