คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » งานวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

งานวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


Year
Citations
Abstract
More
2014วณิชยา จรูญพงษ์ "The Study of Soil Physical and Chemical Properties in Plant Genetic Protection Area of RSPG, Nampung Dam EGAT, Thailand"Advanced Materials Research 2014, 911: 393-396
2014วณิชยา จรูญพงษ์ "ความหลากหลายของแมลงในดิน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)"การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๖
2014ธีร์ธวัช สิงหศิริ "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันไข่ไก่ โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง"วารสารวิจัยพลังงาน 2014, 11(2): 55-66
2014ธีร์ธวัช สิงหศิริ "สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตถ่านกัมมันต์จากต้นไมยราบยักษ์โดยการกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์และซิงค์คลอไรด์"วิศวกรรมสาร มข 2014, 41(4): 527-534
2013วณิชยา จรูญพงษ์ "ความหลากหลายของชนิดไลเคนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี"วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2013, 1(1): 3-9
2013สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ "หนองหานกุมภวาปี พื้นที่ชุมน้ำสำคัญของภาคอีสานตอนบน"วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2013, 1(1): 47-59

คณิตศาสตร์


Year
Citations
Abstract
More
2014วัฒพงษ์ พันอินากูล "LEFT-RIGHT REGULAR ELEMENTS IN HypG(2)"International Journal of Pure and Applied Mathematics 2014, 92: 433-441
2014วัฒพงษ์ พันอินากูล "Hyperidentities in (xx)y ? xy graph algebras of type (2,0)"International journal of mathematical analysis 2014, 8: 415-426
2014มยุรี สมปุย "ตัวแบบการพยากรณ์สำหรับราคาน้ำมันดิบโดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Prediction model for crude oil price using artificial neural networks)"Applied Mathematical Sciences 2014, 8: 3953-3965
2013Wonlop Hemvong. “Regular Weak Projection Hypersubstitutions for FLp(b) =1” Applied Mathematical Science, Vol. 7, 2013, no. 48, 2381-2394By giving sufficient and necessary conditions for a weak projection hypersubstitution …….of type (2, 2) where the term .. , in case Flp(b) =1, contains the variables……. And …. to be regular.
2013วัลลภ เหมวงษ์ "Regular Weak Projection Hypersubstitution for FLp(b) = 1"Applied Mathematical Sciences 2013, 7(48): 2381-2394

วิทยาศาสตร์การกีฬา


Year
Citations
Abstract
More

วิทยาศาสตร์สุขภาพ


Year
Citations
Abstract
More
2015พัชราภรณ์ ไชยศรี "Repetitive Gly-Leu-Lys-Gly-Glu-Asn-Arg-Gly-Asp peptide derived from collagen and fibronectin for improving cell-scaffold interaction"Applied Biochemistry and Biotechnology 2015, 175: 2489-2500
2014สุภาดา เจริญสวัสดิ์ "Meta-analysis and meta-modelling for diagnostic problems"BMC Medical Research Methodology 2014, 14: 56

ชีววิทยา


Year
Citations
Abstract
More
2014จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ "RNA-Seq Revals Infection-Induced Gene Expression Changes in the Snail Intermediate Host of the Carcinogenic Liver Fluke, Opisthorchis viverrini " PLOS Neglected Tropical Diseases 2014, 8 (3): e2765, 1-8
2014จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ "Experimental infection of Opisthorchis viverrini cercariae to the cyprinid fish, Barbonymus gonionotus " Acta Tropica 2014, 136: 118-122
2014จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ "Parasite surveys and environmental management for prevention of parasitic infection in cultivated Barbonymus gonionotus (Cyprinidae) in fishponds, in an opisthorchiasis endemic area of Northeast Thailand" Aquaculture (2014), 428-429: 54-60
2014จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ "Localization of the cystogenous glandsof Opisthorchis viverrini cercariae" Southeast Asian J Trop Med Public Health 2014, 45(2): 276-287
2014จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ "Experimental infection of Opisthorchis viverrini cercariae to the cyprinid fish, Barbonymus gonionotus" Acta Tropica 2014, 136: 118-122
2013T. Punjansing, "In vitro Micropropagation of Dendrobium vagineum Rchb. f. "The fifth International Science, Social Science, and Engineering and energy Conference 2013, Pavilion Rim Kwai Resor, Kanchanaburi, Thailand. I-SEEC 2013 18-20 December, 2013
The purposes of this study was to study the mophology of Dendrobium vagineun Rchb.f. and to study the suitable formulas for the embryo growth rale by Murashinge and Skoog (MS) whice was added the controlled growth rate substance that was 6 - benzyladenine (BA) along with naphthaleneacetic acctic (เนŒNAA) with 30 g/l of sugar, 8 g/l of agar, and pH 5.9 at 0, 1 and 2 mg/l concentrations The result showed that MS whice was added BA with 1 mg/l concentration and was not added NAA could lead the amount of leaves the most at 3.30 centineters / shoot. MS whice was not added BA and NAA with 2 mg/l concentrations could lead the height of shoot at 3.60 30 centimeters / shoot. MS which was added BA with mg/l concentration and added NAA with 2 mg/l concentrations could lead the number of roots the most at 4.388 centimeters / shoot. MS which was not added BA and was added NAA with 1 mg/l concentrations could lead the number of leaves the most at 2.073 centimeters / shoot, the height of shoot the most at 3.60 centimeters / shoot, and the number of roots the most at 3.966 centimeters / shoot.
2013Sawai Mattapha & Pranom Chantaranothai. โ€œTwo new species of Indigofera (Leguminosae-Papilionoideae) from Thailandโ€ Phytotaxa 129(1):47-52(2013).
Two new species of Indiaofera, I. smitinandii and I. udonthaniensis from Thailand are described and illustrated.
2013ศรีสุภาพ พูนลาภเดชา "Streptococcosis in Freshwater Fish in Nong Prajak and Nong Bua Lakes, Udon Thani, Thailand" Proceeding: Science and Engineering (2013): 74-81
2013กิ่งจันทน์ มะลิซ้อน "Isolation of Actinomycetes for Chitinase Production" Proceeding: Science and Engineering (2013): 40-45
2013Srisupaph Poonlaphdecha "Important genes involved the cascade of sex determination and differentiation of teleosts"
Teleosts possess a variety of sex determinayion and differentiation. Sex steroids and temperature play an important role in the sex gonadal differentiation. Patterns of gene-inttiaed sexual differentiation are diverse, and species may or may not exhibit sexual dimorphic expression depending on spacing and timing of gene expression, organs, species and stage of fish. Several genes involved in sexual determination and differentiation pathways in vertebrates (particularly in mammals) have also been characterised in teleosts, such as amh, sox9, dmrtl, cyp19, fox12, af, daxl and igfl.
2013กิ่งจันทน์ มะลิซ้อน "Screening and Isolation of Bacillus spp. Producing Thermostable Amaylase from Waste Water of Knom-Jeen" 5th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013,
2013สไว มัฐผา "Two new species of Indigofera (Leguminosa-Papilionoideae) from Thailand" Phytotaxa 2013, 129(1): 47-52
2013ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ "In Vitro Propagation of Spathoglottis sp." Proceeding: Science and Engineering (2013): 34-39
2013ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ "In Vitro Micropropagation of Dendrobium vagineum Rchb. f" 5th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013
2013นวภัทร นวกะคาม "Screening and characterization of Clostridium sp. From sludge of wastewater treatment pond of UDRU for hydrogen production from ethanol distillation wastewater" Asia BioHyLink ABHL 2013
2013K. Malisorn, A. Vipuccha, P. Chaishena "Screening and Isolation of Bacillus spp. Producing Thermostable Amylase from Waste water of Knom-Jeen" The fifth International Science, Social Science, and Engineering and energy Conference 18-20 December, 2013, Pavilion Rim Kwai Resor, Kanchanaburi, Thailand. (I-SEEC 2013)
Eighty one Bacillus species were isolated from waste water of knom-jeen and tested for anylase prodution. Seventy three potential of isolates of amylase producer were obtained during primary screening. Secondary screening of these isolates yielded thermostable amylase producing isolate. Of all species tested, Bacillus sp. BT101 gave maximum thermostable amylase activity of 0.0006 unit in dinitrosalicylic acid method. The production of themostable amylase follwing growth of the microorganism was found to be at optimum temperature and pH of 80 ยฐC and 8.0, respectively.
2012D. Prrasomsri, S. Upprachan, K. Malisorn "Isolation of Actinomycetes for Chitinase Production" The fourth International Science, Social Science, and Engineering and energy Conference 2013. I-SEEC 2012 Proceeding - science and Engineering (2012) 40-45
One hundred and three isolates of actinomycetes were isolated from ten soil samples by serial dilution technique and spread plate technique on starch casein agar. The samples were collected from five soil underneath animal dung and five different rhizosphere soil. Soil samples were screned for actionomycetes by air dry treatment at room temperature (37ยฑ2 ยฐC) for 2-3 days, dry heat tretment at 110 C for 1 hour and moist heat tretment at 50 C for 15 miniut. The largest number of actinomycetes were found by moist heat tretment (18.76x10) dry heat and air dry respectively. The identication of isotion of actionomycetes was done following Bergey's Manual of Determinative Bacteriology (1994). Isolatate of actinomycetes were identified as a species of the genus Streptomyces (97 isolates) and genus Microbispora (6 isolates). Chitinase production from isolates of actinmycetes by submerged fermentation 1% colloidal chitin was used in the liquid medium. Amonget the isolates of actinomycetes, the isolate Ba2-3 shows highest chitinase activity (0.387 unit) and specific chitinase activity (9.675 unit/mg protein).
2012K. Suwannasri, T. Seetabar, T. Punjansing "In Vitro Propagation of Spathoglottis sp" Science and Engineering Symposium The fourth International Science, Social Science, and Engineering and energy Conference 2012. I-SEEC 2012, Proceeding - Science and Engineering (2013) 34-39
This study aimed to find out whice medium is suitable for in vitro cultivation of orchid Spathoglottis sp. by comparing the growth rate in two differrent madia. The frist experiment, the orchid seedling were cultured in a modified synthetic formula of Murashige and Shook (MS) medium (1962) added with plant regulators such as 6-benzylaminopurine (BA) combined with ฮฑ-naphthaleneacetic (NAA) in 1 and 2 mg/l concentrations and adjusted pH to 5.8. The second experiment, the orchid seedlings were cultivated in a modiflied medium of Vacin and Went (VW) (1964) supplemented with potato, mashed banana and coconut water in various concentrations of 5, 100 g/l and 150 ml/l, respectively. All of the media were added with 20 g/l sugar, 8g/l agar and 2g/l activated charcoal, and pH was adjusted to 5.0. All samples were cultivated under light intensity of 2,500 lux at 25 ยฑ2 ยฐC for 16 h per day for 12 weeks. Results showed that the orchid seedling cultured in MS medium and supplemented with plant growth regulators of 1 mg/l NAA gave higher average of shoot length, leave length and root numbers (7.923, 4.303 and 7.843 cm, respectively). Orchid cultured in VW medium added with coconut water in 50 m/l gave a high average of shoot length, leave length, root numbers and root weight (8.980, 4.733 and 0.637 cm., respectively). As a result, this study has revealed that the most suitable medium for in vitro propagation of Spathoglottis sp. Was the MS medium that added with 2 mg/l of NAA.
2012
S. Poonlaphdecha, W. Insiri, S. Ketphaeng, T. Thalerngkietleela, R. Sirimongkonthaworn, "Streptococcosis in Freshwater Fish in Nong Prajak and Nong Bua Lakes, Udon Thani, Thailand" Science and Engineering Symposium fourth International Science, Social Science and Energy Conference 2012, Udonthani, Thailand, I-SEEC 2012 Proceeding - Science and Engineering (2013) 74-81While Streptococcosis in fish not generally prevalent, wherever it does occur increased mortality rates may significantly affect fish populations. In many cases, however, there may be no apparent signs of infection other than this. Moreover, certain aquatic species in the genus Streptococcus may cause zoonosis (discase in humans) under unusual conditions. Trichodinids and flukes are typically found on the golls, skin and fins of infected fish. In order to ascertain whether this bacterial disease is present locally, six species of fish, including Oreochromis niloticus, Barbonymus gonionotus, Pangasius hypophthalmus, Anabas testudineus, Hampala dispar and Clarias sp. were randomly collected from Nong Prajek and Nong Bua Lake waters in Udon Thani,Thailand, in the summer. Inthis survey, clinical signs of streptococcosis infection were observed in some fish, while incipient neeropsy was suggested by the presence of haemorrhages, enlarged spleen and pale liver. In a total of 28 colonies of bacteria isolated from the kidney, spleen and liver of necropsied fish, a number of examples of ฮฑ-hacmolysis (2), ฮฒ-hacmology (4) andโ€ฆโ€ฆ...-haemolysis (2) were recorded. Biochemical and DNA sequencing assays detected spherical chains of gram-positive bacteria, attributed to Enterococcus faecalis, in 3 isolated. Two isolates (P10K2 and B35S1) seem to be pathogenic to fish when injected. When a disease outbreak occurs, access to relevant information and assistance for rapid diagnosis and appropriate therapies are important approaches to minimize losses. However, maintaining optimal water quality, particularly with respect to dissolved oxygen, ammonia and nitrites id also recommended, to reduce the deleterious effect upon the immune system associated such deleterious with such potential environment stressors.

เคมี


Year
Citations
Abstract
More
2014นัทธมน ประจุดทะศรี และวิภาพร กิติศรีวรพันธุ์ "Preliminary Phytochemical Screening and Antioxidant Activity of Crude Extracts from Nymphaea lotus L. Var. Pubescens Hook.f.&Thomson" Pure and Applied Chemistry International Conference 2014,
2014วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์ "Preliminary Phytochemical Screening, Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents in Selected Plants" Pure and Applied Chemistry International Conference 2014,
2014สมฤดี ศรีทับทิม และนิคม วงศา "ฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดพืชสมุนไพรที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย" วารสารวิจัย มสด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014, 7(1): 21-40
2013S. Utara and U. Moonart “Effects of Frequency and Sonication Time on Ultrasonic Degradation of Natural Rubber Latex” Advanced Materials Research Vol. 747 (2013) pp 721-724. Trans tech Publications. Switzerland.
Ultrasonic degradation of fresh latex was investigated at frequencies of 20 and 25 kHz, at a constant temperature of 25 °C (±1 °C) to avoid temperature-related effect. The time-dependent evolution of the molecular weight of the natural rubber latex was determined using gel permeation chromatography, and its structure by means of the fourier transform infrared (FTIR) technique. A 10 minute period of sonication results in reduction in the molecular weight of both the 20 and 25 kHz treated samples, the lowest average molecular weight ……being obtained in the case of the 25 kHz sample. The…. of the 25 kHz sample also decreased with increasing latex concentration. However, after 30 minutes, fluctuations had occurred in both samples with respect to the …… and …. And also the molecular weight distributions, an effect possibly explained by the competing processes of chain scission and radically-induced cross-linking of the polymer chains. The FTIR results also suggest that the structure of polyisoprene is ultrasonic wave treatment at these frequencies.

ฟิสิกส์


Year
Citations
Abstract
More
2015สุมาลินทร์ พ่อค้า "Ferromagnetism in Fe-doped MgO nanoparticles" Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2015,
2015สุมาลินทร์ พ่อค้า "Characterization and magnetic properties of BaSn1xFexO3 nanoparticles prepared by a modified sol-gel method" Journal of Sol-Gel Science and Technology 2015,
2015สุมาลินทร์ พ่อค้า "Characterization and magnetic properties of BaSn1xFexO3 nanoparticles prepared by a modified sol-gel method" Ceramics International 2015, 41: 8133-8141
2015ทศพร จุลพันธ์ "Extended DBI massive gravity with generalized fiducial metric" Journal of High Energy Physics 2015, 6: 38
2013Jutharatana Klinkaewnarong and Ekaphan Swatsitang. โ€œSynthesis of Nanocrystalline Hydroxyapatite by Natural Biopolymers Based Sol-gel Techniqueโ€ Advanced Materials Research Vol.747 (2013) pp 83-86 Trans Tech Publications, Switzerland.
Nanocrystalline hydroxyapatite (HAp) powders were successfully synthesized by natural biopolymers based sol-gel technique. The biopolymers were extracted from leave of Yanang (Tiliacora triandra), Krueo Ma Noy (Cissampelos pareira) and Konjec (Amorphophallus konjac). To obtain Hap powders, the prepared precursors were calcined in air at 600, 700 and 800 ยฐC for 2 h. The phase composition of the calcined samples was studied by X-ray diffraction (XRD) technique. The XRD results confirmed the formation of Hap phase with a small trace of ฮฒ-tricalcium phosphate (ฮฒ-TCP). The crystalline sizes of the samples were found to be 20-50 nm as evaluated by the XRD line broadening method. TEM investigation revealed that the aynthesized Hap samples consisted of nanoparticles with a particle size in the range of 50-100 nm in diameter. The corresponding selected area electron diffraction (SAED) analysis further confirmed the formation of hexagonal structure of Hap.
2013R. Umar, Z.Z. Abidin, Z.A. Ibrahim, N Gasiprong, K Asanok, S. Nammahachak S. Aukkaravittayapun, P. Somboopon, N Prasert. Z.S. Hamidi, N. Hashim, and Ungku Ferwani Salwa Ungku Ibrahim. โ€œThe Study of Radio Frequency Interference (RFI) in Altitude Effect on Radio Astronomy In Malaysia And Thailandโ€ Middle-East Journal of Scientific Research 14(6): 861-866,2013.
Radio astronomy uses the radio spectrum to identify weak emissions from outer space sources and the others signal so-called Radio Frequency (RFI). It is a very important issue to address in order to setup a radio astronomical facility. Different altitude of observation for example will effect on RFI level or noise environment to radio astronomy. In this paper, we report the initial testing of the usage of this system in order to classify the areas with the lowest RFI. The important parameter used to develop the database for our modeling is information on elevation or altitude. Three selected sites were Doi Inthanon National Park (Chiang Mai site). Pha Taem National Park, Ubon Ratchatani (Ubon site) nd University of Malaya (UM site). University of Malaya site was use as a reference site. The RFI surveys are done to study Hydrogen lines (1400-1427MHz). The spectra RFI in these windows was carefully measured and monitored. In this paper, we report initial testing of the usage of this system in order to classify the areas with the lowest RFI. The measured averaged RFI floor noise levels for Ubon, Chiang Mai and UM sites are -97.4291 (ยฑ2.17) dBm, -96.6217 (ยฑ4.05) dBm, -97.0157 (ยฑ2.66) dBm for the narrow band (1300-1500MHz) and -97.5259 (ยฑ4.54) dBm, -93.5205 (ยฑ6.87) dBm, -97.9551 (ยฑ5.03) dBm for the wide band (1MHz-2800MHz). Our target is to locate the best location for the propose of building a radio astronomical dish system in Thailand. In this paper, we will also discuss the possibility of the planned science goals that can be done with the future radio telescope facility in Thailand.

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


year
Citations
Abstract
More
2015อ.ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์ "Small project examination timetabling assignment with multi-level penalty values"The 7th International Conference on Engineering and Technology 2015, 108-111
2014อ.คณิศร จี้กระโทก "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องสีสำหรับเด็กออทิสติกโดยใช้ชุดฝึกมัลติมีเดียเกมและศิลปะ"การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ ๒
2014อ.มานะ โสภา, , อ.นิพน สังสุทธิ, อ.คณิศร จี้กระโทก "การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมระบบมดเพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพจากแบบทดสอบหลายชุด"การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (2014) 869-872
2014อ.นิพล สังสุทธิ, , อ.มานะ โสภา "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคัดเลือกตำแหน่งผู้เล่นฟุตบอลโดยใช้เทคนิคลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์"การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2014, 61-67
2014อ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ "การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนห้วยหลวงด้วยเทคนิคการถดถอยแบบเชิงเส้น"การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2014, 84-88
2014อ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม"การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2014, 89-93
2014อ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ "ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยวิธีการเข้าคู่รูปแบบ"งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
2014อ.วรรณสิริ ธุระชน "ระบบการจำแนกพันธุ์ยางพาราโดยใช้ตัวจำแนกนาอีฟเบย์ (Classification System Para Rubber Varieties using Na?ve Bayes)"The 10th National Conference on Computing Information Technology
2014อ.ณรรฐวรรณ์ พูลสน "ระบบสารสนเทศจัดการแปลงเพาะปลูกอ้อย (Management Information System for Sugar Cane Garden)"The 10th National Conference on Computing Information Technology
2014อ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา "Applying AHP to Evaluate Hydropower Projects of Lao PDR in Implementation of the Environmental Management and Monitoring Plan"Advance Materials Research 2014, 931-932): 768-773
2014อ.คณิศร จี้กระโทก "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสารการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศเรื่อง My school things and my family สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2014, 337
2014อ.คณิศร จี้กระโทก "พฤติกรรมในการเลือกเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 2014, 337
2014กริช สมกันธา, , .วิไลพร กุลตังวัฒนา "การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบตรวจแก้คำผิดภาษาไทยโดยใช้มีมีติกอัลกอริทึม"วิศวกรรมสาร มข. 2014, 41(3): 309-318
2014กริช สมกันธา "An Analysis System of Magnetic Resonance Imaging Images for Abdominal Aorta Aneurysm Diagnosis"Journal of Convergence Information Technology 2014, 9(3): 143-154
2014อ.คณิศร จี้กระโทก "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนคอมพวเตอร์พกพา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 2014, 187
2014อ.คณิศร จี้กระโทก "ปัจจัยที่ส่งผลต่อเด็กออทิสติกในมุมมองของผู้ปกครองและการใช้ชุดฝึกมัลติมีเดียเกมศิลปะสร้างกระบวนการเรียนรู้สีโดยแบ่งกลุ่มอาการเด็กออทิสติก"The 10th National Conference on Computing and Information Technology
2013อ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา "ระบบการวิเคราะห์และการพยากรณ์ระดับคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ (Online System of Water Quality Level Analysis and Prediction) "The 10th International Joint Conference and Software Engineering (JCSSE2013)
2013อ.ขวัญชัย สุขแสน "ระบบมัคคุเทศก์พกพาสำหรับการท่องเที่ยว (Portable Guide System for Traveling)"The 10th National Conference on Computing and Information Technology
2013.วิไลพร กุลตังวัฒนา "Prediction of Student Grade by Using Artificial Neural Network for Regression"The International Conference for Science Educators and Teachers 2013 (ISET 2013)
2013.วิไลพร กุลตังวัฒนา "การแยกแยะภาพหัวใจห้องล่างซ้ายในภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจโดยแอคทีฟคอนทัวร์โมเดล"The 2013 International Computer Science and Engineering Conference (17th ICSEC),
2013กริช สมกันธา "ระบบทำนายผลการเรียนนักศึกษาออนไลน์โดยใช้เคเนียเร็ซเนเบอะ"วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2013, 1(1): 37-46
2013กริช สมกันธา "การพยากรณ์อุณหภูมิเฉลี่ย ความกดอากาศเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์"The 10th International Joint Conference on Computer Science, Mahasarakham, Thailand
2013อ.ปัจจัย พวงสุวรรณ "การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยด้วยลายมือบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Hand Written Thai Characters Recognition for Mobile Phone)"The 10th National Conference on Computing Information Technology
2013อ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา "ระบบการแนะนำในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือด้วยกระบวนการกรองแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม (Recommender System for Purchasing Mobile Phones using User-based Collaborative Filtering Approach)"The 10th National Conference on Computing Information Technology
2013อ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลือกพืชและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อกัน"The 10th National Conference on Computing Information Technology
2013Wilaiporn Kultangwattana, Krit Somkantha "Prediction of Student Grade by Using Artificial Neural Network for Regression" The International Conference for Science Education and Teachers 2013, Pattaya, Thailand, TSET 2013 May 9-11, 2013 Proceedings bookThis research presents the method for prediction of student grade by using artificial neural network for regression (ANNR). The artificial intelligence technology was applied to increase the efficiency for predicting the results of student grade. The frist step ofthe prediction system is feature extraction. In this system, six features are extracted from important data of student in order to use to prediction, i.e., subtest score, attendance score, mid-term test score, pratices score, homework score, and works score. The second step, all features are taken as input into the ANNR to predict the results of student grade. In the tranning and testing of ANNR, we used the previous data of students for I year. In testing the efficency, the cross validation was used to test the efficiency of the proposed method. After that the ANNR was compared with nonlinear regression teachnique and teachers by using the previous data of student as the ground truth. From the results for comparing, the ANNR performs very well and yield better performance than the nonlinear regression tachnique and teachers. From the all experiment results, it was found that the proposed method by using six features and ANNR show good performances for predicting student grade. It cnd predict the reults of student grade faster than the teachers. So, the proposed method is very useful for assisting many teachers to accomplish the task in prediction or evaluatoin of student grade for planning in study. It can be belived that the proposed method many hopefully be a new approach for developing program in artificial intelligence to work in educational system afficiently.
2013กริช สมกันธา "การพัฒนาระบบประเมินบุคลากรโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม"วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Journal 2013, 9(1): 58-66
2013กริช สมกันธา, .วิไลพร กุลตังวัฒนา "การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของจังหวัดอุดรธานีโดยโครงข่ายประสาทเทียม"การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
2013กริช สมกันธา "การวินิจฉัยความผิดปกติของโรคหัวใจจากสัดส่วนการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในภาพกำทอนแม่เหล็กหัวใจ"วิศวสารลาดกระบัง Ladkrabang Engineering Journal 2013, 30(4): 31-36
2013จีระศักดิ์ เลิศชัยยุทธพงษ์, คณิศร จี้กระโทก และไพศาล ดาแร่ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องสีสำหรับเด็กออทิสติก โดยใช้ชุดฝึกมัลติมีเดียเกมและศิลปะ The development of learning process about color for autism children by using Art Multimedia Game and training kits” การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2556. TMI-NCMedinfo Proceedings.งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการเด็กออทิสติกด้านการจำแนกสีในชีวิตประจำวัน เด็กที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย โดยได้รับการฝึกสอนทางศูนย์ตามปกติควบคู่กับใช้การบูรณาการเกมที่นำเสนอเป็นชุดฝึกมัลติมีเดียเกมศิลปะที่นำเสนอบนคอมพิวเตอร์ และแผนการสอนกิจกรรมศิลปะ ศึกษาการพัฒนาการสมองและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก ผลการเฝ้าสังเกตและการฝึกของเด็กออทิสติกโดยใช้ชุดฝึกมัลติมีเดียเกมศิลปะ และแผนการสอนกิจกรรมศิลปะ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 10 คน ที่เข้ารับการบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย โดยการฝึก 7 สัปดาห์ ควบคู่กับใช้การบูรณาการเกมที่นำเสนอด้วยชุดฝึกมัลติมีเดียเกมศิลปะ และแผนการสอนกิจกรรมศิลปะ 7 สัปดาห์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ และค่า t-test ผลการสังเกตพบว่า เด็กมีความสามารถในการบอกชื่อสีได้ถูกต้องมากขึ้น ความสามารถในการระบายสีออกนอกกรอบน้อยลง และความสามารถในการแยกความต่างระหว่างสีเข้มและสีอ่อนเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น โดยเด็กผู้หญิงจะมีสมาธิในการใช้ชุดกิจกรรมระบายสีมากกว่าเด็กผู้ชาย แต่เด็กผู้ชายจะชอบกิจกรรมชุดฝึกมัลติมีเดียเกมศิลปะมากกว่า
2013กริช สมกันธา วิไลพร กุลตังวัฒนา. “การวินิจฉัยความผิดปกติของโรคหัวใจจากสัดส่วนการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในภาพกำทอนแม่เหล็กหัวใจ The Diagnosis of Heart Disease from Lefe Ventricular Ejection Fraction Cardiac Magnetic Resonance Images” วิศวสารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง. ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2556บทความนี้นำเสนอวิธีการวินิจฉัยความผิดปกติของโรคหัวใจจากสัดส่วนการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในภาพกำทอนแม่เหล็กหัวใจ โดยขั้นตอนแรกของการวินิจฉัยเริ่มจากการแยกแยะภาพหัวใจห้องล่างซ้ายจากภาพกำทอนแม่เหล็กหัวใจโดยการใช้วิธีแอกทีฟคอนทัวร์โมเดล แต่อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อเสียที่มีสนามเวกเตอร์ที่พุ่งไปที่ขอบภาพแคบทำให้เส้นแสดงรูปร่างเริ่มต้นจะต้องใกล้เคียงกับขอบ ดังนั้นในงานวิจัยนี้การประมาณการทั้งแนวแกนนอนและแนวแกนตั้ง การตรวจหาขอบแคนนี่ และการใช้ความหนาแน่นความของความยาวขอบ จะถูกใช้เพื่อหาเส้นแสดงรูปร่างที่ใกล้เคียงกับบริเวณของภาพหัวใจห้องล่างซ้าย จากนั้นขั้นตอนถัดไปจะเป็นการวินิจฉัยความผิดปกติของโรคหัวใจโดยการคำนวณค่าสัดส่วนการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย ในงานวิจัยประสิทธิภาพของวิธีการนำเสนอได้มีการทดสอบการวินิจฉัยโดยใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นข้อมูลความจริง ซึ่งผลจากการทดลองทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอมีประสิทธิภาพที่ดี สามารถแยกแยะภาพหัวใจห้องล่างซ้ายในภาพกำทอนแม่เหล็กหัวใจและสามารถวินิจฉัยความผิดปกติของโรคหัวใจจากสัดส่วนการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือแพทย์ในการทำงานทั้งการแยกแยะภาพและการวินิจฉัยภาพหัวใจห้องล่างซ้ายในภาพกำทอนแม่เหล็กหัวใจ This paper present a method for diagnosing of heart disease from left ventricular ejection fraction (LVEF) in Cardiac Magnetic Resonance Image (MRI). The first step of diagnosis is segmentation of left ventricle in cardiac magnetic image by using active contour model (ACM). However the weakness of the ACM is narrow capture range where the initial contour must start close to the boundary. So, in this paper the projections on both horizontal and vertical axes, canny edge detection and edge length density were used for finding the initial contour of ACM which close to boundary of left ventricle image. The second step is diagnosis of heart disease from left ventricle image by using left ventricular ejection fraction (LVEF). The performance and robustness of the proposed method have been tested to diagnose in cardiac MRI by using the opinions of doctors as the ground truth. From all experimental results show that the proposed technique performs very well. It can segment the left ventricle in cardiac MRI and can diagnose the heart disease from left ventricular ejection fraction in cardiac MRI efficiently. The proposed method is very useful in assisting doctors to accomplish the task of segmenting and diagnosing of left ventricle in cardiac MRI.
2013กริช สมกันธา, วิไลพร กุลตังวัฒนา และ วรวิทย์ กุลตังวัฒนา. “การพัฒนาระบบประเมินบุคลากรโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม The Development of Personnel Assessment System by Artificial Neural Network” Information technology journal Faculty of Information technology, KMUTNB. Bangkok, Thailand. Vol.9 No. 1 January-June 2013งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาระบบประเมินบุคลากรโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม งานวิจัยได้ประยุกต์เทคโนโลยีทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประเมินบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในระบบประเมินบุคลากรได้มีการใช้ 5 คุณลักษณะเด่นที่ถูกสกัดมาจากข้อมูลของผลการปฏิบัติงานในแต่ละเทอมของบุคลากร นั่นคือคุณภาพงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ และพฤติกรรม ซึ่งคุณลักษณะเด่นทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เป็นอินพุดของโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ในการประเมินผลของบุคลากร ในการทดสอบได้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบไขว้เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการ อีกทั้งยังเปรียบเทียบวิธีการที่นำเสนอกับวิธีการของเบย์สและเคเนียเร็ซเนเบอร์ จากผลการทดสอบพบว่าวิธีการที่นำเสนอสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการที่นำมาเปรียบเทียบ วิธีการที่นำเสนอสามารถประเมินผลการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบด้วยวิธีที่นำเสนอใกล้เคียงกับผู้ประเมิน แต่สามารถประเมินผลได้เร็วกว่าผู้ประเมินมาก วิธีการที่นำเสนอสามารถเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการประเมินผลพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานในปัญหาของระบบประเมินอื่นๆ This research suggests the development of personal assessment system using Artificial Neural Network (ANN). The artificial intelligence technology was applied to increase the efficiency of personnel assessment system in the university. In this system, five futures were extracted from important data of personnel operating results in each terms, i.e. quality, research, culture, responsibility, and behavior. All features are taken as input into the ANN to assess the results of personnel. The cross validation was used to test the efficiency of the techniques. The proposed method was compared with the Bayes method and the K-nearest neighbor method. From the experimental results, it was found that the proposed method had better efficiency than the compared methods. Our method can assess the result of personnel very efficiency. The experimental results from proposed method are very close to the assessor and it can assess the personnel faster than the assessor. It is believed that the proposed method can be a suitable approach for developing the efficiency of personnel assessment system for good performance. The proposed method can further be applied to any assessment problems.
2013พะยุรัก พงษ์สวรรค์ ฉัตรชัย จันทา และ พนารัตน์ ศรีเชษฐา " ระบบการวิเคราะห์และการพยากรณ์ระดับคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ Online System of Water Quality Level Analysis and Prediction" The Tenth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2013) The next decade of Computer Science & Software Engineering, Maha Sarakham, Thailand, JCSSE 2013, May 29-31, 2013 (Thai Track)ระดับคุณภาพน้ำเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าน้ำที่อยู่ในความสนใจนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ประโยชน์หรือไม่ หากประชาชนทั่วไปสามารถทราบว่าน้ำในบริเวณชุมชนของตนมีคุณภาพอยู่ในระดับใดอย่างสะดวกและรวดเร็ว ย่อมจะเป็นผลดีต่อชุมชนนั้นในการร่วมกันเฝ้าระวังการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ บทความนี้ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์หาค่าระดับคุณภาพน้ำ และการพยากรณ์ระดับคุณภาพน้ำโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด โดยอาศัยค่าทางเคมีและชีวภาพของน้ำ 5 พารามิเตอร์ หลักของน้ำในแหล่งน้ำชุมชน การนำเข้าและการแสดงผลข้อมูลจะนำเสนอในรูปแบบระบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระบบนี้มีการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาร่วมในการแสดงผล สำหรับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปใช้ติดตามระดับคุณภาพน้ำในชุมชนของตนอย่างสดวกและรวดเร็ว โดยระบบงานสามารถทำการวิเคราะห์และพยากรณ์ระดับคุณภาพน้ำได้ผลลัพธ์อยู่ในระดับดี Water quality level is an indication that the interested water is whether proper to use or not. If the general public aware that the water quality in their community is at any level quickly and esily, it will be beneficial to the community in a joint surveillance of the degeneration of water sources. This paper presents an analysis of a water quality using water quality index (WQI) and the prediction of water quality level using the least square method. The import and display of data is presented in an online system from via the internet. Thissystem uses the geographic information system to jointly show the results for govermaent officials and the general public to monitor water quality in their communitues quickly and esily. The system can analyze and predict the results of water quality level at agood scale.
2013วิไลพร กุลตังวัฒนา และ กริช สมกันธา "การแยกแยะภาพหัวใจห้องล่างซ้ายในภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจโดยแอกทีฟคอนทัวร์โมเดล Image Segmentation of Left Ventricle in Cardiac Magnetic Resonance Images by Using Active Contour Model, Proceeding of ICSEC2013 The 2013 International computer science and engineering conference, Silpakorn University, Thailand, September 4-6, 2013ในงานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีการแยกแยะภาพหัวใจห้องล่างซ้ายในภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแยกแยะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการหาขนาดของภาพหัวใจห้องล่างซ้ายที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของโรคหัวใจ การแยกแยะภาพโดยวิธีการดั้งเดิมจะใช้การวาดขอบภาพในบริเวณที่ต้องการโดยมนุษย์ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลาในการหาบริเวณที่สนใจในแต่ละภาพ อีกทั้งการหาบริเวณเขตแดนของภาพหัวใจในภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยอัตโนมัติยังเป็นวิธีการที่กระทำได้ยาก ดังนั้นวิธีการแยกแยะภาพหัวใจห้องล่างซ้ายโดยอัตโนมัติในภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกเสนอเพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานด้วยความถูกต้องที่ใกล้เคียงกับแพทย์ ในบทความวิจัยนี้วิธีการของแอกทีฟคอนทัวร์ โมเดลถูกใช้ในการถูกใช้ในการแยกแยะภาพหัวใจห้องล่างซ้ายในภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ แต่อย่างไรก็ตามจุดอ่อนข้อหนึ่งของวิธีการนี้คือจะมีเวกเตอร์ที่พุ่งไปที่ขอบแคบ ดังนั้นจะวางจุดเริ่มต้นของเส้นแสดงรูปร่างใกล้กับขอบวัตถุที่สนใจ ถ้าจุดเริ่มต้นของเส้นแสดงรูปร่างไกลจากขอบของวัถตุก็จะไม่สามารถตรวจพบขอบที่ถูกต้องของวัตถุได้ ดังนั้น เราจึงได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการหาจุดเริ่มต้นของเส้นแสดงรูปร่างที่ใกล้เคียงกับขอบของวัตถุโดยการใช้การประมาณการทั้งแนวแกนนอนและแนวแกนตั้ง การใช้วิธีการตรวจหาขอบแคนนี่ และการใช้ความหนาแน่นของความยาวขอบ ในงานวิจัยผลลัพธ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลจริงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการ จากผลการทดสอบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอมีความถูกต้องในการแยกแยะภาพได้อย่่างมีประสิทธิภาพและยังความถูกต้องใกล้เคียงกับการแยกแยะโดยแพทย์ This peper presenys an efficient method to srgment the left ventricle in cardiac magnetic resonance image (MRI). This is a requird step to determine the volume of left ventricle, whice is an essential tool for diagnosis of heart disease. Thetraditional method forsegmenting the left ventricle is by human delineation whice used time consuming, Finding the correct boundary in cardiac MRI is a difficuft task. So an automatic method for segmenting the left ventricle in cardiac MRI is propoused to reduce the analysis time with similar caauracy to doctor opinions. IN this paper, the active contour model (ACM) was used for segmenting the left ventrical in cardiac MRI. However, the weakness of ACM is narrow capture range. SO, the initial contour of ACM must be close to the object boundary. If the initial contour of ACM model is far from boundary of object. This is a very demanding condition. So, we proposed a solution to solve this problem by finding the initial contour where close to boundary of object by using projections on both horizontal and vertical axes, canny edge detection and edge length density. The results of skilled doctors' opinions were used be ground truths for testing the efficiency of the proposed method. From all experimental results show that the prpposed technique is able to provide mpre accurate segmentation results efficiently and visually close to the manual segmentation by doctors.
2013นิพจน์ ภูนิคม วัชรพงษ์ ช่างคำ วิไลพร กุลตังวัฒนา และกริช สมกันธา "การพยากรณ์อุณหภูมิเฉลี่ย ความกดอากาศเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ Monthly Forecasting of Average Temperature, Average Air Pressure and Averge Relative Humidity of Udon Thani Province by Box-Jenkins Method" The Tenth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2013) The next decade of Computer Science & Software Engineering, Maha Sarakham, Thailand, JCSSE 2013, May 29-31, 2013 (Thai Track)ในงานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีการพยากรณ์อากาศรายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ย ความกดอากาศเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ซึ่งการพยากรณ์อุณหภูมิเฉลี่ย ความกดอากาศเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนการกำหนดนโยบายส่งเสริมทางการเกษตรต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี ในงานวิจัยได้ใช้ข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี 2494 ถึงปี2553 ของอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีสำหรับการพยากรณ์รายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ย ความกดอากาศเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ในงานวิจัยค่าเฉลี่ยเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ถูกนำมาใช้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการที่นำเสนอ จากการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยของอุณหภูมิ ความกดอากาศเฉลี่ย และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยคือ 5.376ม 0.1784 และ 6.7152 ตามลำดับ โดยผลการทดองจากวิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ สามารถพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงกับค่าจริง ดังนั้นในงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่าวิธีการที่นำเสนอเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์รายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ย ความกดอากาศเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ของจังหวัดอุดรธานี This paper present the Monthly Forecasting of Average Temperature, Average Air Pressure and Averge Relative Humidity of Udon Thani Province by Box-Jenkins Method. The forecasting model is essential forplanning and setting policy in agricultural extension of Udon Thani province. In this paper, data are taken from the past records of 2494 to 2553 in Ahumpher Muaeng Udon Thani for monthly forecasting of average temperature, average air pressure and averge relative humidity. The mean absolute percent error (MAPE) is used for testing the efficiency of the proposed method. The experimental results show that the average MAPEs of average temperature, average air pressure and average relative humidity are 5.376, 0.1784 and 6.7152 respectively. The experimental resulte from the Box-Jenkins method provide more accurete forecasting results close to the real data. Therefore, we can conclude that the proposed method is highly effective for monthly forecasting of average temperature, average air pressure and averge relative humidity of Udon Thani province.