การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

เปิดรับบทความและลงทะเบียน วันที่ 5 มีนาคม 2562
สิ้นสุดการรับผลงาน วันที่ 10 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า และโปสเตอร์ 29 เมษายน 2562
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

กำหนดการ

Download Template

อัตราค่าลงทะเบียนบทความ

ประกาศรายชื่อบทความ ที่ผ่านการพิจารณา

กลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผุ้ที่สนใจที่จะนำเสนอบทความ

เกี่ยวกับงานประชุม

กำหนดการ งานประชุมฯ

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร SCB1

09.00 - 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุมโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร SCB1

09.30 - 09.45 น.

พิธีมอบโล่แก่เจ้าภาพร่วม และ ถ่ายภาพ

09.45 - 10.30 น.

พิธีเปิดนิทัศการผลงานภาคโปสเตอร์โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมตัวแทนเจ้าภาพร่วม คณาจารย์ นักศึกษา และ ผู้ที่มาร่วมงาน ร่วมชมนิทัศการ

10.30 - 12.00 น.

การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.

การนำเสนอแบบบรรยาย / โปสเตอร์

16.00 - 17.00 น.

พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการประชุมโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เวลา:รอกำหนดการ

รอกำหนดการ

เข้าสู่ระบบ

SPEAKER

It appears you do not have PDF support in this web browser. Click here to download the document.

ติดต่อเรา

234 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
042-211-040 ถึง 59
Fax: 042-211-040 ถึง 3200