โครงการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์...

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้โครงการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฎอ...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี...

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสาตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และได้รับข้อมูลพื้น...

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริม...

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมไปปรับใช้แ...

โครงการอบรมพี่เลี้ยงนักศึกษาใหม่ คณ...

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องป...

ภาพกิจกรรมนศ.

โครงการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้โครงการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อให...

โครงการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้โครงการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกและมีไหวพริบเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาใหม่ในหมู่คณะ เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนระดับมหาวิทยาลัย โดยได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสาตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักด้วย

Read more

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำ

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมไปปรับใช้แก้ปัญหาในด้านต่างๆในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกในทางที่เหมาะสม และเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Read more

โครงการอบรมพี่เลี้ยงนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑  อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการรับน้องและประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัย และสร้างแนวคิดในการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์แก่รุ่นพี่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอ.จิรเดช อย่าเสียสัตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, อ.ปัญญา สาโสภา อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ อดีตนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา่ลัยราชภัฏอุดรธานี, อ.วรรณา ภาจำปา และอ.ศริญญา จริงมาก อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Read more