คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560” ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดนาหลวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ซึ่งมี ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้มาเยี่ยมค่ายอบรมคุณธรรม ฯ โดย ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ ได้กล่าวว่า จากกระแสของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้โลกใกล้ชิดกันมากขึ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางบวกและลบ จึงส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้จัดโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และตระหนักในค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย และเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานของการให้ความเคารพต่อผู้อื่นและสังคม

About ภาณุพันธุ์

View all posts by ภาณุพันธุ์ →