บุคลากร

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังนี้

 1. อาจารย์จิรเดช อย่าเสียสัตย์                     ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จินวงษ์ กรรมการ
 3. อาจารย์ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ                          กรรมการ
 4. อาจารย์ปัญญา สาโสภา                            กรรมการ
 5. นายไพศาล ดาแร่                                         กรรมการ
 6. อาจารย์มยุรี สมปุย                                       กรรมการ
 7. อาจารย์อัครเดช มูลอาจ                            กรรมการ
 8. ดร.วรรณวิภา ไชยสงคราม                        กรรมการ
 9. อาจารย์วิศรุต นามมหาจักร                       กรรมการ
 10. อาจารย์ธนัมพร ทองลอง                          กรรมการ
 11. อาจารย์เอราวัณ เบ้าทอง                          กรรมการ
 12. อาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง                  กรรมการ
 13. อาจารย์เวนิช ศรีบุรินทร์                              กรรมการ
 14. อาจารย์ธนมณฑชนก พรหมพินิจ           กรรมการ
 15. ว่าที่ ร้อยเอกวัชภูมิ เพชรแสงใส             กรรมการและเลขานุการ